Skip to main content
Logo Evropské komise
EURES

Prohlášení o ochraně osobních údajů – zprávy a dotazy zasílané oddělení uživatelské podpory portálu EURES

Toto prohlášení o ochraně soukromí obsahuje informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování: EURES

Správce údajů: Evropský orgán pro pracovní záležitosti – oddělení pro informace a EURES

Odkaz na záznam: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Úvod

Tato operace zpracovává osobní informace. Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán“) se zavazuje chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Orgán shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2018/17251, které se vztahuje na zpracování osobních údajů orgány a institucemi Evropské unie. Informace v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se poskytují v souladu s články 15 a 16 uvedeného nařízení. Na každé zpracování údajů prováděné organizacemi, které nejsou orgány nebo institucemi EU, se vztahuje nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

V tomto prohlášení o ochraně soukromí je objasněn důvod pro zpracování vašich osobních údajů, způsob, jímž shromažďujeme všechny poskytnuté osobní údaje, nakládáme s nimi a zajišťujeme jejich ochranu, a to, jak se tyto informace používají a jaká práva máte v souvislosti s vašimi osobními údaji. Rovněž se zde uvádí kontaktní údaje na odpovědného správce údajů, u něhož můžete zajistit výkon svých práv, na pověřence pro ochranu osobních údajů a na evropského inspektora ochrany údajů.

2. Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Oddělení uživatelské podpory portálu EURES poskytuje pomoc a asistenci uživatelům portálu. Dotazy je možné předkládat prostřednictvím telefonu, on-line chatu nebo e-mailu.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování, a to ani pro účely profilování.

3. Na jakých právních základech zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme, protože:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen orgán nebo instituce Unie, a
  • vy jako subjekt údajů jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Tento postup je v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018, konkrétně s čl. 5 odst. 1.

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme

Abychom vám mohli nabídnout pomoc a asistenci, je nutné poskytnout některé osobní údaje. Musíte uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, zemi původu, upřednostňovaný jazyk.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Shromážděné údaje mohou být uchovávány pro účely zajištění kvality po dobu nepřesahující dva roky. K uchovávaným údajům nemáte přímý přístup. Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje týkající se vaší osoby jsou uchovávány, nebo pokud chcete tyto údaje upravit nebo vymazat, obraťte se prosím na správce údajů na e-mailové adrese: empl-eures@ec.europa.eu

6. Jak vaše osobní údaje chráníme a zabezpečujeme?

V souladu s ustanoveními článku 6, čl. 44 odst. 1 a 45. bodu odůvodnění nařízení (EU) 2019/11492, která stanovují, že „[orgán řídí] Evropský koordinační úřad sítě EURES“, byl Evropský koordinační úřad Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) přeměněn na Evropský orgán pro pracovní záležitosti.

Podle článku 6 nařízení 2019/1149 však bude provoz a rozvoj informační infrastruktury portálu EURES a souvisejících služeb informačních technologií i nadále zajišťovat Komise.

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, aktualizované sady údajů atd.) se ukládají buď na serverech Evropské komise, nebo na serverech jejího dodavatele, který provozuje tuto službu uživatelské podpory. Veškeré operace zpracování se provádějí v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštní smluvní doložkou týkající se veškerých operací zpracování vašich údajů, které provádějí jménem Komise, a povinností zachovávat mlčenlivost vyplývající z předpisů provádějících obecné nařízení o ochraně osobních údajů do práva členských států EU (tzv. nařízení GDPR, nařízení (EU) 2016/679).V zájmu ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují vhodná opatření na zajištění on-line bezpečnosti, ochrany před rizikem ztráty údajů, změnou údajů nebo neoprávněným přístupem s ohledem na rizika, která zpracování představuje, a na povahu zpracovávaných osobních údajů. K organizačním opatřením patří omezení přístupu k osobním údajům tak, aby k nim mohly přistupovat pouze oprávněné osoby, které mají legitimní důvod je znát pro účely této operace zpracování.

7. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu se sdělují?

Veškeré osobní údaje předložené oddělení uživatelské podpory portálu EURES se shromažďují a dále zpracovávají pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby vám mohla být poskytnuta odpověď nebo aby vaše žádost mohla být vyřízena jiným způsobem. V rámci úsilí o nalezení řešení může oddělení uživatelské podpory vaši žádost předat pracovníkům působícím v organizacích zapojených do sítě EURES. V takovém případě budete informováni o tom, že vaše žádost byla předána jinému subjektu.

Pokud jsou údaje předložené oddělení uživatelské podpory postoupeny dále národnímu koordinačnímu úřadu sítě EURES nebo členské či partnerské organizaci sítě EURES za účelem vyřízení vaší žádosti a dále zpracovávány systémem spravovaným danou organizací, musí uvedená organizace zaručit ochranu a důvěrnost osobních údajů jako správce podle nařízení (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud subjekt údajů souhlasí s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, uděluje rovněž souhlas s předáním údajů, je-li to nezbytné pro vyřízení jeho žádosti, členským státům EHP a Švýcarsku, které jsou přidruženy k síti EURES, v souladu s nařízením (EU) 2016/589 a s dohodou mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací3.

8. Jaká máte práva a jak je můžete vykonávat?

Jako „subjekt údajů“ máte zvláštní práva stanovená v kapitole III (článcích 14–25) nařízení (EU) 2018/1725, zejména právo na přístup, opravu a výmaz svých osobních údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Ve vhodných případech máte právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Můžete vykonávat svá práva tím, že kontaktujete správce údajů, nebo v případě sporu pověřence pro ochranu osobních údajů. Je-li to nutné, můžete se rovněž obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete v bodě 9.Kontaktní údaje.

Pokud chcete vykonávat svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte prosím ve své žádosti jejich popis (tj. jejich číslo (čísla) záznamu, jak je uvedeno v bodě 10. Kde najdete podrobnější informace?).

9. Kontaktní údaje

Správce údajů

Portál EURES spravuje Evropský koordinační úřad sítě EURES zřízený v rámci Evropského orgánu pro pracovní záležitosti – oddělení pro informace a EURES, který je „správcem“ ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725.

Pokud chcete vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo jiné požadavky ohledně údajů předávaných a zpracovávaných na portálu EURES, kontaktujte prosím správce na této e-mailové adrese: data-protection@ela.europa.eu.

Pověřenec orgánu pro ochranu osobních údajů

Pokud jde o problémy týkající se zpracování vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (data-protection@ela.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Máte právo se odvolat (tj. můžete podat stížnost) k evropskému inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu), pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů.

10. Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů prováděných Komisí, které byly zdokumentovány a které mu byly ohlášeny. Do rejstříku můžete nahlédnout na tomto internetovém odkaze: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

poznámky pod čarou

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001)

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko) (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 21).

3 Dohoda o volném pohybu osob, o letecké a pozemní dopravě, o veřejných zakázkách, o vědecké a technické spolupráci, o vzájemném uznávání posuzování shody a o obchodu se zemědělskými produkty, Úřední věstník L 114, 30.4.2002.