Skip to main content
EURES

Personvernerklæring – Meldinger og henvendelser sendt på nettchat til EURES

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles og beskyttes.

Behandlingsaktiviteter: EURES

Behandlingsansvarlig: Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten – Enhet for informasjon og EURES

Lenke til posten:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Innledning

I denne aktiviteten behandles personopplysninger. Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten (heretter «myndigheten») er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og respektere ditt personvern. Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten samler inn og behandler personopplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/17251, som gjelder for all behandling av personopplysninger som skjer i Unionens institusjoner og organer. Opplysningene i denne personvernerklæringen er gitt i henhold til artikkel 15 og 16 i nevnte forordning. Forordning (EU) 2016/679, den generelle personvernforordningen, gjelder for all behandling av data utført av andre organisasjoner enn Unionens institusjoner og organer.

Denne personvernerklæringen forklarer formålet med behandlingen av personopplysninger, hvordan vi samler inn, håndterer og sikrer beskyttelse av alle personopplysninger som hentes inn, hvordan denne informasjonen blir brukt og hvilke rettigheter du har i forhold til dine personopplysninger. Der finner du også kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige, som du kan henvende deg til for å utøve dine rettigheter, samt til personvernombudet og EUs datatilsyn.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Nettchatten er en tjeneste som setter brukerne av EURES-portalen i direkte kontakt med rådgivere i EURES-nettverket som kan gi hjelp og veiledning om jobbsøking og spørsmål i den forbindelse.

Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til automatisert beslutningstaking, heller ikke profilering.

3. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine fordi:

  • Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som Unionens institusjoner og organer er pålagt, og
  • du som den registrerte har gitt ditt samtykke til at dine personopplysninger kan behandles for ett eller flere spesifikke formål.

Dette er i samsvar med forordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018, særlig artikkel 5 nr. 1.

4. Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

For å kunne svare på spørsmålene dine er det nødvendig at du oppgir visse personopplysninger. Du må oppgi følgende personopplysninger:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Bostedsstat
  • E-postadresse (for kontakt offline)

5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Alle personopplysninger som sendes inn gjennom chatten, samles inn og behandles videre bare i den grad det er helt nødvendig for å gi deg et svar eller på annen måte behandle henvendelsen din. Med mindre annet avtales i chatten eller er angitt andre steder, kan chatsamtalene bli lagret i kvalitetssikringsøyemed i inntil tolv måneder.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi personopplysningene dine?

I tråd med bestemmelsene i artikkel 6, artikkel 44 nr. 1 og betraktning 45 i forordning (EU) nr. 2019/11492, som fastsetter at «myndigheten skal lede Det europeiske samordningskontoret for EURES», er samordningskontoret for Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) overført til Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten.

I henhold til artikkel 6 i forordning 2019/1149 skal Kommisjonen imidlertid fortsatt forestå driften og utviklingen av EURES-portalens IT-infrastruktur og tilknyttede IT-tjenester.

Alle personopplysninger i elektronisk format (e-poster, dokumenter, databaser, datasett osv.) lagres enten på serverne til Europakommisjonen eller serverne til leverandøren som hjelper å drive denne nettbaserte chattjenesten. Alle behandlingsaktiviteter utføres i henhold til kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2017/46 av 10. januar 2017 om sikkerhet i kommunikasjons- og informasjonssystemer i Europakommisjonen.

Kommisjonens leverandører er bundet av et eget kontraktsvilkår for all behandling av dine data på vegne av Kommisjonen, og av taushetsplikten som følger av innarbeidingen av den generelle personvernforordningen i EUs medlemsstater («GDPR», forordning (EU) 2016/679).

For å beskytte dine personopplysninger har Kommisjonen iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak. Tekniske tiltak inkluderer hensiktsmessige tiltak for å sikre informasjonssikkerhet, vern mot tap av data, uberettiget endring av data og ulovlig tilgang, samtidig som det tas hensyn til den risikoen behandlingen utgjør, og typen personopplysninger som behandles. Organisatoriske tiltak inkluderer at tilgangen til personopplysninger begrenses utelukkende til autoriserte personer med et legitimt reelt behov («need to know») hva angår formålet med behandlingsaktiviteten.

7. Hvem har tilgang til personopplysningene dine, og hvem får se dem?

Hvis ikke noe annet framgår av chatsiden for et bestemt land eller en bestemt organisasjon, leveres tjenesten av en leverandør som opptrer på vegne av «den behandlingsansvarlige», som er Det europeiske samordningskontoret for EURES, under Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten – Enhet for informasjon og EURES. Opplysningene som behandles direkte på chatplattformen, er beskyttet og behandles i henhold til forordning (EU) 2018/1725. Du har ikke direkte tilgang til opplysninger som er lagret på chatplattformen. Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger som er lagret om deg, eller hvis du vil ha dem endret eller slettet, kontakter du den behandlingsansvarlige på følgende e-postadresse: data-protection@ela.europa.eu

Ved å godta denne personvernerklæringen gir den registrerte også sitt samtykke til at vedkommendes personopplysninger kan overføres – dersom det er nødvendig for å behandle henvendelsen – til EØS-statene og Sveits, som er med i EURES-nettverket i samsvar med forordning (EU) 2016/589 og avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund3.

8. Hva er dine rettigheter, og hvordan kan du utøve dem?

Som «den registrerte» har du konkrete rettigheter i henhold til kapittel III (artikkel 14–25) i forordning (EU) 2018/1725, særlig retten til innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger og retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. I visse sammenhenger har du også rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles, og rett til dataportabilitet.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte den behandlingsansvarlige, eventuelt personvernombudet i tilfelle av en tvist. Om nødvendig kan du også henvende deg til EUs datatilsyn. Kontaktopplysningene er gitt i punkt 9. Kontaktopplysninger.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i forbindelse med en eller flere konkrete behandlingsaktiviteter, må du i henvendelsen angi aktiviteten(e)s betegnelse (dvs. registerreferanse(r) som spesifisert i punkt 10. Hvor finner du nærmere opplysninger?).

9. Kontaktopplysninger

Den behandlingsansvarlige

EURES-portalen administreres av Det europeiske samordningskontoret for EURES, som ligger under Den europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten – Enhet for informasjon og EURES, som er «den behandlingsansvarlige» i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til forordning (EU) 2018/1725 eller ved eventuelle spørsmål, klager og andre henvendelser vedrørende opplysninger som er overført til og behandles på EURES-portalen, kan du kontakte den behandlingsansvarlige på følgende e-postadresse:data-protection@ela.europa.eu.

Den europeiske arbeidsmarkedsmyndighetens personvernombud

Du kan kontakte personvernombudet (data-protection@ela.europa.eu) ved problemer knyttet til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

EUs datatilsyn

Du har rett til å henvende deg (dvs. du kan klage) til EUs datatilsyn (edps@edps.europa.eu) hvis du mener at dine rettigheter har blitt krenket i henhold til forordning (EU) 2018/1725 som følge av den behandlingsansvarliges behandling av dine personopplysninger.

10. Hvor finner du nærmere opplysninger?

Myndighetens personvernombud publiserer registeret over all behandling av personopplysninger som myndigheten har foretatt, som er dokumentert og meldt til ham/henne. Du kan få tilgang til registeret via følgende lenke: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

fotnoter

1 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger som utføres av Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer, og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1149 av 20. juni 2019 om opprettelse av en europeisk arbeidsmarkedsmyndighet og om endring av forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og oppheving av beslutning (EU) 2016/344 (Tekst med relevans for EØS og Sveits) (EUT L 186 av 11.7.2019, s. 21–56)

3 Avtale om fri bevegelighet for personer, om luft- og landtransport, offentlige anskaffelser, vitenskapelig og teknologisk samarbeid, gjensidig godkjenning av samsvarsvurdering og handel med landbruksprodukter (EFT L 114 av 30.4.2002).