Skip to main content
EURES

EURES w regionach przygranicznych

Wewnątrzunijne regiony przygraniczne zajmują 40 proc. terytorium UE. Zamieszkuje je prawie 2 mln osób dojeżdżających do pracy za granicą. Są to tzw. pracownicy przygraniczni. Z najnowszego sprawozdania w sprawie wewnątrzunijnej mobilności pracowników wynika, że ponad 1,3 mln osób w UE mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym.

Jednak pracownicy przygraniczni na co dzień napotykają wiele przeszkód wynikających m.in. z różnic w praktykach krajowych, systemach zabezpieczenia społecznego, przepisach podatkowych czy systemach prawnych. Ponadto w regionach przygranicznych transport publiczny jest często słabiej rozwinięty niż transport krajowy, co jeszcze bardziej utrudnia dojeżdżanie do pracy w innym kraju UE.

EURES pomaga pracownikom przygranicznym pokonać te przeszkody, oferując wsparcie finansowe dla partnerstw transgranicznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

W ramach tych partnerstw członkowie i partnerzy EURES z różnych krajów współpracują ze sobą, aby zwiększyć zdolność pracowników do pracy za granicą i zdolność pracodawców do zatrudniania pracowników z innego kraju. Organizacje, które nie są częścią sieci EURES, również mogą uczestniczyć w tych partnerstwach, jeśli są w stanie zaoferować pomóc w tym zakresie. Partnerami są zazwyczaj publiczne służby zatrudnienia, grupy pracodawców oraz instytucje i organizacje takie jak uniwersytety, stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe i izby handlowe.

W latach 2022 i 2023 finansowanie z EFS+ otrzymuje siedem partnerstw transgranicznych obejmujących dziewięć państw. Działa również wiele innych partnerstw, które nie otrzymują wsparcia finansowego ze strony UE.

Poniżej znajdziesz partnerstwa transgraniczne wspierane z EFS+. Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej o danym partnerstwie i realizowanych przez nie działaniach oraz oferowanych usługach lub aby uzyskać dalsze informacje lub wsparcie:

 

Nadrzędnym celem partnerstw jest wymiana informacji i porad dla osób poszukujących pracy oraz pracodawców w zakresie pracy za granicą i rekrutacji pracowników z innego kraju, udostępnianie ofert pracy oraz świadczenie usług przed rekrutacją i po jej zakończeniu.

Grupy ekspertów oferują pracownikom wsparcie na każdym etapie ich kariery zawodowej i odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące praktycznych aspektów pracy transgranicznej.

Partnerstwa monitorują również przepływy pracowników przez granice oraz rozwój rynku pracy, a także określają przeszkody, które mogą utrudniać swobodny przepływ pracowników w ramach regionalnego transgranicznego rynku pracy.

Każdego roku partnerstwa prowadzą liczne działania wspierające zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców.

Więcej porad na temat możliwości zatrudnienia w Twoim regionie udzielają doradcy EURES w ramach danego partnerstwa transgranicznego.