Skip to main content
EURES

Duomenų apsaugos pareiškimas. Per internetinius pokalbius su EURES pateikti pranešimai ir prašymai

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija – EURES

Duomenų valdytojas – Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyrius

Įrašo nuoroda:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Įvadas

Vykdant šią operaciją tvarkomi asmens duomenys. Europos darbo institucija (toliau – Institucija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Institucija renka ir toliau tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/17251, kuris taikomas Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis. Šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos informacija pateikiama vadovaujantis minėto reglamento 15–16 straipsniais. Reglamentas (ES) Nr. 2016/679Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – yra taikomas bet kokiam duomenų tvarkymui, kurį vykdo ES institucijoms ir įstaigoms nepriklausančios organizacijos.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus gaunamus asmens duomenis, kaip užtikriname jų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokių turite su jūsų asmens duomenimis susijusių teisių. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, taip pat duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Internetinis pokalbis – tai paslauga, leidžianti EURES portalo naudotojams tiesiogiai susisiekti su EURES tinkle dirbančiais konsultantais, kad jie galėtų teikti pagalbą ir konsultuoti darbo paieškos ir susijusiais klausimais.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

  • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant Sąjungos institucijai ar įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas, be to,
  • jūs, kaip duomenų subjektas, sutikote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Tai atitinka 2018 m. spalio 23 d. Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725, visų pirma jo 5 straipsnio 1 dalį.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad būtų galima atsakyti į jūsų klausimą, turite pateikti tam tikrus asmens duomenis. Turi būti pateikti tokie asmens duomenys:

  • Vardas
  • Pavardė
  • Gyvenamoji šalis
  • E. pašto adresas (susisiekti ne internetu)

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi per pokalbį pateikti asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi tik tiek, kiek tai būtina, kad jums būtų pateiktas atsakymas ar išnagrinėtas jūsų prašymas. Pokalbių turinys kokybės užtikrinimo tikslais gali būti saugomas ne ilgiau kaip 12 mėnesių, nebent per pokalbį susitarta ar kitur nurodyta kitaip.

6. Kaip saugomi jūsų pateikti asmens duomenys ir kokios apsaugos priemonės taikomos?

Pagal Reglamento (ES) 2019/11492 6 straipsnio, 44 straipsnio 1 dalies ir 45 konstatuojamosios dalies nuostatas, kuriose nustatyta, kad „Institucija valdo EURES Europos koordinavimo centrą“, Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES Europos koordinavimo centras (ECO) perduotas Europos darbo institucijai.

Tačiau pagal Reglamento 2019/1149 6 straipsnį Komisija toliau užtikrins EURES portalo IT infrastruktūros ir susijusių IT paslaugų veikimą ir plėtojimą.

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovo, kuris padeda teikti šias internetinių pokalbių paslaugas, serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES,Euratomas) Nr. 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 2016/679), perkelto į ES valstybių narių nacionalinę teisę.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Jeigu atskiros šalies arba organizacijos pokalbių puslapyje nenurodyta kitaip, paslaugą teikia rangovas, veikiantis duomenų valdytojo – Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyriuje įsteigto EURES Europos koordinavimo centro – vardu. Tiesiogiai pokalbių platformoje tvarkomi duomenys saugomi ir tvarkomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 2018/1725. Jūs neturite tiesioginės prieigos prie pokalbių platformoje saugomų duomenų. Jei norite sužinoti, kokie jūsų asmens duomenys saugomi, arba norite juos pakeisti arba ištrinti, kreipkitės į duomenų valdytoją šiuo e. pašto adresu:  data-protection@ela.europa.eu.

Sutikdamas su šiuo pareiškimu dėl duomenų apsaugos duomenų subjektas taip pat sutinka perduoti duomenis, jei tai būtina tvarkant jo prašymą, EEE valstybėms narėms ir Šveicarijai, prisijungusioms prie EURES tinklo pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/589 ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą3.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas turite konkrečių teisių pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę naudotis savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei taikytina, taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktinė informacija pateikta 9 skirsnyje„Kontaktinė informacija“.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta 10 skirsnyje„Kur rasti išsamesnės informacijos?“).

9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

EURES portalą valdo EURES Europos koordinavimo centras, įsteigtas Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyriuje, kuris yra duomenų valdytojas pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 arba turite klausimų, skundų ar kitų prašymų dėl duomenų, kurie perduodami į EURES portalą ir jame tvarkomi, kreipkitės į duomenų valdytoją e. pašto adresu data-protection@ela.europa.eu.

Institucijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (data-protection@ela.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (t y. galite jam pateikti skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Institucijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) skelbia visų Institucijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

Išnašos

1 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1149, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/344 (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) (OL L 186, 2019 7 11, p. 21-56).

3 Susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo, oro ir sausumos transporto, viešųjų pirkimų, mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, abipusio atitikties įvertinimo pripažinimo ir prekyba žemės ūkio produktais, Oficialusis leidinys L 114, 2002 04 30.