Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES
Новинарска статия1 юли 2018Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Пет години след схемата „Гаранция за младежта“: Поуки

Продължаващото икономическо възстановяване в ЕС доведе до подобряване на условията на пазара на труда за младите европейци. Схемата „Гаранция за младежта“ изпълнява предназначението си като увеличава възможностите за заетост.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Последните данни на Евростат показват, че безработицата сред младите хора е спаднала от 18,7% през 2016 г. на 16,8% до края на 2017 г. След като достигна стойност от 23,9% след финансовата криза от 2008 г., младежката безработица вече е спаднала до малко над 1 процентни пункта над равнището отпреди 2008 г. (15,1%), което е доказателство за постигнатия положителния напредък през последните пет години в тази област.

Схемата „Гаранция за младежта“ играе ключова роля за този напредък, тъй като държавите — членки на ЕС се ангажираха с прилагането на схемата с препоръка на Съвета от април 2013 г. Насочена към създаването на условия за предоставяне на възможност на всяко лице под 25 години, в срок от четири месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование, да получи качествено предложение за работа, да продължи образованието си, да чиракува или да стажува, „Гаранция за младежта“ е спомогнала за подобряването на живота на милиони млади европейци. Тя се подкрепя от Инициатива за младежка заетост — основната програма  за финансиране на нейното изпълнение в рамките на ЕС.

Какво е постигнато до момента?

Според последните данни на Европейската комисия:

  • От 2014 г. насам в схемите „Гаранция за младежта“ са се регистрирали над 5 милиона младежи.
  • Всяка година от 2014 г. насам над 3,5 милиона младежи са приели предложение за работа, образование, стаж или чиракуване.
  • В ЕС има 2,2 милиона безработни младежи и 1,4 милиона по-малко младежи, които от 2013 г. насам не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET).
  • Делът на лицата на възраст 15 — 24 години, които не работят, не учат и не се обучават, е спаднал от 13,2% през 2012 г. на 10,9% през 2017 г.

Най-добри практики

Миналата година Комисията постави началото на база данни с обещаващи практики в подкрепа на младите хора в прехода им от училище към работа. Повечето от тези схеми получават финансова подкрепа по линия на инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Някои от тези практики станаха център на внимание през изминалата година в рамките на Youth Guarantee Learning Forum (Форума за обучение по схемата „Гаранция за младежта“). Организираният от Комисията в Брюксел форум предостави възможност за обмяна на опит между специалистите чрез обмен на информация за различните мерки, предоставени в контекста на схемата „Гаранция за младежта“.

Младежки медиатори: Българската история на успеха

Инициативата на България Младежки медиатори беше една от вдъхновяващите практики, изтъкнати по време на Youth Guarantee Learning Forum (Форум за обучение по схемата „Гаранция за младежта“). Основната цел е да бъдат идентифицирани младите NEET, които не са регистрирани в Българската агенция по заетостта, да се установи връзка с тях, както и да бъдат информирани за услугите и възможностите за работа в сферата на образованието, заетостта или обучението. За предоставянето на тези услуги, първо са подбрани младежки медиатори, които са обучени как да достигнат и комуникират с NEET, а така също и как да им предоставят информация и консултации за тяхното активиране.

Освен това младежките медиатори се обучават как да си сътрудничат с работодателите и образователните институции. След завършване на обучението, скоро бъдещият младежки медиатор се свързва с трудовия медиатор от местната обществена служба по заетостта (ОСЗ) и с представителя на местния инспекторат по образованието, за да установи контакти с официалните институции.

Актуални предизвикателства

Въпреки тези постижения и продължаващото намаляване на общата ставка за ЕС—28 в много от държавите членки младежката безработица продължава да бъде висока. Комисията признава, че е важно да се достигне до най-нуждаещите се региони и младeжи. Един от основните начини, по които Комисията възнамерява да постигне това, е чрез стартирането на Европейския социален фонд (ЕСФ+).

В периода 2021 — 2027 г. ЕСФ+ ще обхване Инициативата за младежка заетост заедно с редица други фондове и програми на Комисията, като например Европейския социален фонд. Новият фонд има за цел да позволи на ЕС и на държавите членки да предоставят по-комплексна и по-целенасочена подкрепа на хората в цяла Европа, включително на младежите. Тази подкрепа ще помогне на хората да придобият уменията и опита, от които се нуждаят, за да успеят в една бързо променяща се и често трудна среда каквато е пазарът на труда.

Ще бъдат направени и промени на програмно равнище, като държавите — членки на ЕС трябва да отделят поне 10% от своите средства по линия на ЕСФ+ за подпомагане на младежката заетост и за активно поведение на младежите на пазара на труда. С предложения общ бюджет от 101,2 млрд. евро за програмния период, потенциалът на ЕСФ+ за успеха на европейските младежи е значителен.

„Европа иска да оправомощи своите граждани“ обобщи комисарят Мариан Тейсен във връзка с основната цел на ЕСФ+. „Нашите нови, гъвкави и опростени социални фондове са насочени към инвестиции в хората: искаме да гарантираме, че те разполагат с необходимите умения, с модерна социална закрила, адаптирана към новите форми на труд, както и да покажем солидарност с тези, които най-много се нуждаят от нея.“

За задълбочен анализ на схемата „Гаранция за младежта“ вж. „Гаранция за младежта“ накратко.

 

Връзки по темата:

„Гаранция за младежта“

Данни от Евростат

Препоръка на Съвета от април 2013 г.

Инициатива за младежка заетост

Данни от Европейската комисия

База данни с обещаващи практики

Европейски социален фонд

Форум за обучение по схемата „Гаранция за младежта“

Младежки медиатори

Изтъкнати вдъхновяващи практики

Видео послание

‪#youthguarantee

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Инструментариум на ЕС за мобилностНай-добра практика на EURESВъншни новини на EURESВъншни заинтересовани страниНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаТенденции при набиране на персоналМладост
Свързан раздел(и)
Условия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.