Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES
Novinový článok18 október 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Sociálny podnik: podnikavosť so sociálnym vplyvom

Od roku 2010 je podpora podnikavosti a samostatnej zárobkovej činnosti kľúčovým prvkom stratégie EÚ Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Ako zdôraznila Európska komisia, podnikavosť a samostatná zárobková činnosť pomáhajú vytvárať pracovné miesta, rozvíjať zručnosti a poskytujú príležitosť pre nezamestnaných a zraniteľných ľudí stať sa plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a hospodárstva.

Samostatne zárobkovo činní ľudia zohrávajú významnú úlohu v hospodárstve EÚ, keďže ich podiel na celkovej zamestnanosti predstavuje 14 %. Podľa najnovších údajov Eurostatu bolo v EÚ v roku 2016 samostatne zárobkovo činných 30,6 milióna osôb vo veku 15 až 64 rokov. Vzhľadom na to, že MSP tvoria 99 % spoločností v EÚ a ich podiel na celkovej zamestnanosti predstavuje dve tretiny, je jasné, prečo Komisia tieto podniky podporuje.

S cieľom podporovať podnikavosť a samostatnú zárobkovú činnosť Komisia:

  • sa zameriava na startupy, ktoré prevádzkujú nezamestnaní a ľudia zo znevýhodnených skupín,

Sociálny podnik: podnikanie s ľudským rozmerom

Záujem o sociálne podniky v posledných rokoch rastie v celej Európe. V Španielsku je napríklad približne 43 000 sociálnych podnikov, prostredníctvom ktorých sa vytvorilo 2,2 milióna priamych a nepriamych pracovných miest, ako sa uvádza v štúdii zadanej výborom Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. V tejto štúdii sa ďalej uvádza, že obrat sociálneho hospodárstva predstavuje 10 % HDP štátu.

Za rastom sociálnych podnikov stojí čoraz väčšie uznanie ich úlohy pri riešení spoločenských a environmentálnych otázok a pri podporovaní inkluzívneho rastu. Tieto podniky svojím zameraním na ľudí posilňujú zmysel pre sociálnu súdržnosť a podporujú spoločné dobro.

Základné vlastnosti sociálnych podnikov

Sociálne podniky:

  • slúžia skôr záujmom spoločenstva (majú sociálne, spoločenské, environmentálne ciele) než na získanie čo najväčšieho zisku,
  • vyznačujú sa inovatívnou povahou, a to od tovaru alebo služieb, ktoré ponúkajú, až po organizáciu alebo výrobné metódy, ktoré využívajú,
  • zamestnávajú najzraniteľnejších ľudí (sociálne vylúčené osoby), čím prispievajú k sociálnej súdržnosti, zamestnanosti a zníženiu nerovností.

Podľa Komisie musia sociálne podniky spĺňať tieto podmienky:

  • vykonávať hospodársku činnosť,
  • sledovať jasný a primárny sociálny cieľ,
  • uplatňovať obmedzenia, pokiaľ ide o rozdelenie ziskov a/alebo aktív,
  • byť nezávislé,
  • mať inkluzívne riadenie.

V niektorých členských štátoch sa tieto podniky len začínajú rozvíjať, ale už majú sociálny vplyv.

Osvedčené postupy: grécky Klimax Plus

Klimax Plus sa venuje udržateľnej podnikateľskej činnosti v sociálnom a ekologickom hospodárstve prostredníctvom prispôsobenej pracovnej integrácie ľudí s duševnými problémami a sociálne vylúčených osôb (ako sú bezdomovci, Rómovia, bývalí väzni, utečenci a prisťahovalci). Toto grécke sociálne družstvo, ktoré bolo založené v roku 2005, vytvára príjem zo zberu papiera a recyklačných služieb poskytovaných spoločnostiam v súkromnom sektore (napr. zdravotníckym spoločnostiam, nemocniciam, bankovým skupinám) a verejným orgánom. Takisto ponúka cateringové služby a prevádzkuje reštauráciu. V jeho kultúrnom centre Porfyra sa môžu stretávať ľudia z rôzneho kultúrneho a sociálneho prostredia a vymieňať si skúsenosti a nápady, ako aj dozvedieť sa viac o duševných chorobách a sociálnom vylúčení. V centre sa takisto uskutočňujú kultúrne, odborné a podnikové podujatia pre tretie strany.

Klimax Plus prevádzkuje aj internetové rádio, ktoré vysiela vlastné programy spájajúce zábavu s informáciami pre znevýhodnené osoby. Zamestnanci sa môžu zapojiť aj do výroby nástenných hodín. K dnešnému dňu pracuje v sociálnom družstve viac ako 150 ľudí.

 

Súvisiace odkazy:

Podnikavosť a samostatná zárobková činnosť

Európska komisia

Eurostat

Zamestnanosť a sociálne inovácie

Európsky sociálny fond

Štúdia zadaná výborom Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Sociálny vplyv

Klimax Plus

Sociálne družstvo

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcusiete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / Podnikanieosvedčený postup EURESExterné zainteresované stranySprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.