Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES
Raksts par jaunumiem18 oktobris 2018Eiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Sociālais uzņēmums: uzņēmējdarbība ar sociālo ietekmi

Kopš 2010. gada uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšana ir bijis stratēģijas “Eiropa 2020” galvenais elements, lai sasniegtu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Kā norādījusi Eiropas Komisija, uzņēmējdarbība un pašnodarbinātība rada darbvietas, attīsta prasmes un sniedz bezdarbniekiem un neaizsargātiem iedzīvotājiem iespēju pilnībā iesaistīties sabiedrībā un ekonomikā.

Pašnodarbinātām personām, kas veido 14 % no visu nodarbināto personu skaita, ir liela nozīme ES ekonomikā. Eurostat jaunākie dati liecina, ka 30,6 miljoni ES iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem 2016. gadā bija pašnodarbināti. Ņemot vērā to, ka 99 % uzņēmumu ES ir MVU un tajos strādā divas trešdaļas no visām nodarbinātajām personām, ir skaidrs, kāpēc Komisija atbalsta šos uzņēmumus.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību, Komisija:

  • koncentrējas uz jaunuzņēmumiem, ko veido bezdarbnieki un iedzīvotāji no neaizsargātajām grupām;

Sociālais uzņēmums: uzņēmums ar cilvēcisku pieskārienu

Pēdējo gadu laikā visā Eiropā ir vērojama arvien lielāka ieinteresētība sociālajos uzņēmumos. Piemēram, Spānijā ir aptuveni 43 000 sociālo uzņēmumu, kas tieši vai netieši nodrošina vairāk nekā 2,2 miljonus darbvietu, kā liecina pētījums, kuru pasūtījusi Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Minētais ziņojums liecina, ka sociālās ekonomikas apgrozījums veido 10 % no valsts IKP.

Sociālo uzņēmumu izaugsmi veicina tas, ka arvien vairāk ir atzīta to nozīme, risinot sabiedrības un vides grūtības un stimulējot iekļaujošu izaugsmi. Pievēršoties iedzīvotājiem, tie sekmē sociālās kohēzijas gaisotni un veicina kopējā labuma sasniegšanu.

Sociālo uzņēmumu pamatīpašības

Sociālie uzņēmumi:

  • kalpo sabiedrības interesēm (sociālie, sabiedrības, vides mērķi), nevis tiecas gūt maksimālu peļņu;
  • pēc būtības ir inovatīvi, ņemot vērā to piedāvātās preces vai pakalpojumus un izmantotos organizācijas vai ražošanas paņēmienus;
  • nodarbina sabiedrības visvārīgākos locekļus (sociāli atstumtos iedzīvotājus), tādējādi veicinot sociālo kohēziju, nodarbinātību un nevienlīdzības samazināšanu.

Saskaņā ar Komisiju sociālajam uzņēmumam ir jāizpilda arī šādi nosacījumi:

  • jāiesaistās saimnieciskā darbībā;
  • jātiecas sasniegt skaidru un primāru sociālo mērķi;
  • jānosaka ierobežojumus peļņas un/vai aktīvu pārdales ziņā;
  • jābūt neatkarīgiem;
  • jāīsteno iekļaujoša pārvaldība.

Dažās dalībvalstīs šie uzņēmumi vēl ir pašā attīstības sākumposmā, taču tie jau rada sociālo ietekmi.

Paraugprakse: Grieķijas Klimax Plus

Klimax Plus attīsta ilgtspējīgas uzņēmējdarbības aktivitātes sociālajā un zaļajā ekonomikā, pielāgoti iesaistot darbā personas ar garīgās veselības problēmām un sociāli atstumtas personas (piem., romu tautības bezpajumtniekus, bijušos ieslodzītos, bēgļus un imigrantus). Grieķijas sociālais kooperatīvs, ko izveidoja 2005. gadā, gūst ienākumus no makulatūras savākšanas un reciklēšanas pakalpojumu sniegšanas privātā sektora uzņēmumiem (piem., veselības aprūpes uzņēmumiem, slimnīcām, banku grupām) un valsts iestādēm. Tāpat tas piedāvā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un vada restorānu. Kultūras centrā Porfyra cilvēki, kas pārstāv dažādas kultūras un sociālo izcelsmi, var tikties un dalīties ar pieredzi un idejām, kā arī mācīties par garīgiem traucējumiem un sociālo atstumtību. Centrs ir atvērts arī trešām personām kultūras, apmācību un korporatīviem pasākumiem.

Klimax Plus vada arī tiešsaistes radiostaciju, kurā veido šovus, apvienojot izklaidi ar informāciju par nelabvēlīgā situācijā nonākušām personām. Tāpat darbinieki var iesaistīties sienas pulksteņu ražošanā. Uz šo brīdi vairāk nekā 150 cilvēku ir nodarbināti sociālajā kooperatīvā.

 

Saistītās saites

Uzņēmējdarbība un pašnodarbinātība

Eiropas Komisija

Eurostat

Nodarbinātība un sociālā inovācija

Eiropas Sociālais fonds

Pētījums, kuru pasūtījusi Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Sociālā ietekme

Klimax Plus

Sociālais kooperatīvs

 

Plašāka informācija

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet EURESpadomdevēju

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESdarbvietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESpasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
UzņēmējdarbībaEURES labākā prakseĀrējās ieinteresētās pusesDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistikaJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Dzīvošana un darbs
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.