Skip to main content
EURES
Novinový článok28. februára 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Trh práce a pracoviská EÚ v 20. rokoch 21. storočia

Ako bude svet práce vyzerať o 10 rokov? Budeme ešte stále vykonávať prácu na tých istých pracovných miestach, v tých istých odvetviach a s tými istými zručnosťami? Akých budeme mať kolegov?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Cieľom prognózy zručností  strediska Cedefop, ktorá predpovedá budúce trendy v oblasti zamestnanosti, je poskytnúť obraz o tom, ako bude vyzerať trh práce a pracoviská v Európe v roku 2030 – a aké zručnosti sa budú vyžadovať. Umožňuje používateľom porovnať vyhliadky na zamestnanosť a budúce trendy na území celej Európy, čím sa stáva ideálnym nástrojom pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov, študentov, výskumných pracovníkov a tvorcov politík.

Prognóza sa od roku 2005 neustále vyvíja a v súčasnosti ponúka informácie o členských štátoch EÚ, Islande, Severnom Macedónsku, Švajčiarsku, Turecku a Spojenom kráľovstve. Pokrýva 66 odvetví hospodárskej činnosti, 41 skupín povolaní a 3 úrovne vzdelania.

Úplné zistenia strediska sa nachádzajú na jeho webovom sídle, pričom ďalej uvádzame zhrnutie niektorých hlavných bodov.

Pracovná sila

 • očakáva sa, že do roku 2030 vzrastie objem pracovnej sily o 1 %,
 • vek pracovnej sily sa mierne zmení, dôjde k 0,5 % poklesu vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov a k 3,8 % nárastu vo vekovej skupine od 64 rokov,
 • predpokladá sa, že počet obyvateľov v produktívnom veku vzrastie o 3,7 %, aj keď medzi jednotlivými krajinami existujú významné rozdiely,
 • rodová rovnováha zostane prevažne rovnaká, teda zamestnaných bude viac mužov ako žien.

Odvetvia

 • očakáva sa, že v základnom spracovateľskom priemysle dôjde k poklesu, zatiaľ čo v odvetví služieb a priemysle vyspelej výroby sa predpokladá nárast,
 • najrýchlejšie rastúcimi odvetviami služieb budú právne a účtovnícke služby, služby v oblasti výskumu a vývoja, reklamné služby, služby prieskumu trhu, ako aj činnosti spojené s administratívnymi službami a službami podpory,
 • najrýchlejšie rastúcimi výrobnými odvetviami budú tie, ktoré sa zaoberajú elektrickými zariadeniami, ostatnými strojmi a zariadeniami, výrobou a motorovými vozidlami.

Povolania

 • očakáva sa, že dôjde k významnému nárastu v prípade povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysoká kvalifikácia (napr. vedúci, odborníci a pomocní odborníci) a určitý nárast sa predpokladá v prípade niektorých povolaní, v ktorých sa vyžaduje nízka kvalifikácia (napr. predaj, bezpečnosť, upratovanie, stravovanie a ošetrovateľstvo),
 • predpokladá sa, že k strate pracovných miest dôjde v prípade povolaní, v ktorých sa vyžaduje stredná kvalifikácia (napr. kvalifikovaní pracovníci vykonávajúci manuálnu prácu, úradníci),
 • ponuka osôb s vyššou kvalifikáciou môže rásť rýchlejšie ako dopyt po nich, pričom osoby, ktoré majú malú kvalifikáciu, alebo nízku úroveň kvalifikácie, sa ocitnú v rovnakej situácii.

Pracovné úlohy a zručnosti

 • očakáva sa zníženie počtu fyzických úloh, ktoré zamestnanci vykonávajú na pracovisku, zatiaľ čo počet intelektuálnych a sociálnych úloh sa zvýši,
 • obchodná gramotnosť, predaj/presviedčanie a obsluha/starostlivosť o zákazníkov sa postupne stanú čoraz dôležitejšou zručnosťou zamestnancov,
 • výrazne sa zníži potreba strojových zručností (iných ako v oblasti informačných a komunikačných technológií) a zvýši sa dopyt po zručnostiach v oblasti IKT,
 • vysoko sa bude oceňovať schopnosť pracovať samostatne.

Informácie o stredisku Cedefop

Cedefop, známe aj ako Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, bolo zriadené v roku 1975. Stredisko pomáha Európskej komisii, členským štátom a sociálnym partnerom vyvíjať európske politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zvýšila miera zamestnanosti a zabezpečil sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast.

Počas roku 2020 sa budeme venovať zisteniam strediska Cedefop vo vzťahu k jednotlivým oblastiam povolaní, od ošetrovateľov až po odborníkov v oblasti IKT. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite tieto stránky znova čoskoro navštíviť.

 

Súvisiace odkazy:

Prognóza zručností strediska Cedefop

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Externé správy EURESSprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyTrendy náboru
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.