Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES

Meddelande om skydd av personuppgifter – meddelanden och förfrågningar som inkommit till Eures via dess chattfunktion

I detta meddelande om behandling av personuppgifter finns information om hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Behandling: Eures

Personuppgiftsansvarig: Europeiska arbetsmyndigheten – enheten för information och Eures

Länk till registret:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Inledning

Vid den här åtgärden behandlas personuppgifter. Europeiska arbetsmyndigheten (myndigheten) är angelägen om att skydda dina personuppgifter och respektera din personliga integritet. Myndigheten samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/17251, som är tillämplig när EU:s institutioner och organ behandlar personuppgifter. Informationen i detta meddelande om skydd av personuppgifter lämnas i enlighet med artiklarna 15–16 i den förordningen. Förordning (EU) 2016/679, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen, är tillämplig när organisationer som inte är EU-institutioner eller EU-organ behandlar personuppgifter.

I detta meddelande om behandling av personuppgifter förklarar vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, hur vi samlar in, hanterar och skyddar alla personuppgifter som lämnas, hur uppgifterna används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här hittar du också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter, till dataskyddsombudet och till Europeiska datatillsynsmannen.

2. Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Webbchatten är en tjänst för att sätta användare av Euresportalen i direkt kontakt med de rådgivare som arbetar inom Euresnätverket. Dessa rådgivare erbjuder hjälp och vägledning när det gäller att söka arbete och svarar på frågor med anknytning till detta.

Dina personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

3. På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning, och
  • du som registrerad har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Detta sker i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018, i synnerhet artikel 5.1.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Att lämna vissa personuppgifter är obligatoriskt för att vi ska kunna svara på dina frågor. Följande personuppgifter behöver lämnas:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Landet där du är bosatt
  • E-postadress (så att vi kan kontakta dig utanför chatten)

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter du lämnar till Eures via chatten samlas in och behandlas endast i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att ge dig ett svar eller på annat sätt behandla ditt ärende. Om inte annat överenskommits under chatten eller meddelats på annat sätt får chattsamtal lagras i kvalitetssäkringssyfte under högst tolv månader.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6 och 44.1 och skäl 45 i förordning (EU) 2019/11492, i vilka det fastställs att ”[m]yndigheten ska förvalta den europeiska samordningsbyrån för Eures”, har den europeiska samordningsbyrån för det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) överförts till Europeiska arbetsmyndigheten.

Kommissionen kommer dock i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2019/1149 att fortsätta svara för driften och utvecklingen av Euresportalens it-infrastruktur och relaterade it-tjänster.

Alla personuppgifter i elektroniskt format (e-postmeddelanden, dokument, databaser, satsvis uppladdade uppgifter osv.) lagras på servrar som tillhör antingen Europeiska kommissionen eller den underleverantör som hjälper till att driva chattjänsten. All behandling utförs i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar dina personuppgifter för kommissionens räkning. Dessutom måste de följa de krav på konfidentialitet som infördes då den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) införlivades i EU-medlemsstaternas lagstiftning.

Kommissionen har genomfört ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. De tekniska åtgärderna omfattar lämpliga sätt att hantera nätsäkerhet och risker för förlust av uppgifter, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst. Hänsyn tas till den risk som uppstår vid behandlingen och till de behandlade personuppgifternas karaktär. De organisatoriska åtgärderna omfattar begränsande av åtkomsten till personuppgifter till behöriga personer som har ett legitimt behov av uppgifterna för att kunna utföra behandlingen.

7. Vem har tillgång till dina personuppgifter och vem lämnas de ut till?

Om inget annat anges på chattsidan för ett enskilt land eller en enskild organisation gäller att tjänsten drivs av en underleverantör som agerar för den personuppgiftsansvariges räkning, nämligen för Europeiska samordningsbyrån för Eures. Denna byrå ingår som en del av Europeiska arbetsmyndigheten, enheten för information och Eures. De uppgifter som behandlas direkt på chattplattformen skyddas och behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Du har inte direktåtkomst till de uppgifter som lagras på chattplattformen. Om du vill veta vilka personuppgifter som lagras för din räkning eller om du vill ändra eller radera uppgifterna är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige på följande e-postadress: data-protection@ela.europa.eu
Genom att godkänna detta meddelande om skydd av personuppgifter ger den registrerade också sitt samtycke till att uppgifterna överförs till EES-länderna och Schweiz, som är anslutna till Euresnätverket i enlighet med förordning (EU) 2016/589 och avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan3, om detta är nödvändigt för att hantera den registrerades förfrågan.

8. Vilka rättigheter har du och hur utövar du dem?

Du som registrerad har särskilda rättigheter enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725, i synnerhet rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I tillämpliga fall har du också rätt att begära att dina personuppgifter inte ska behandlas och rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Om det uppstår en konflikt kan du också kontakta dataskyddsombudet. Vid behov kan du även vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Kontaktuppgifter finns under rubrik 9. Kontaktuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter i samband med en eller flera särskilda uppgiftsbehandlingar ber vi dig att lämna en beskrivning av dessa (dvs. registerreferens) i din förfrågan. Läs mer under rubrik 10. Var hittar man mer utförlig information?

9. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Euresportalen förvaltas av Europeiska samordningsbyrån för Eures inom Europeiska arbetsmyndigheten, enheten för information och Eures, som är personuppgiftsansvarig enligt förordning (EU) 2018/1725.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har frågor, klagomål eller andra ärenden som rör uppgifter som överförs och behandlas på Euresportalen är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige på följande e-postadress: data-protection@ela.europa.eu.

Myndighetens dataskyddsombud

Du kan kontakta dataskyddsombudet (data-protection@ela.europa.eu) om frågor som gäller behandling av dina personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Du har rätt att vända dig till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) och lämna in ett klagomål om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

10. Var hittar man mer utförlig information?

Myndighetens dataskyddsombud offentliggör ett register över all behandling av personuppgifter som utförs av myndigheten, och som har dokumenterats och meddelats dataskyddsombudet. Du når registret via följande länk:  https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

fotnoter

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344 (Text av betydelse för EES och Schweiz), EUT L 186, 11.7.2019, s. 21.

3 Avtal om fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter, EGT L 114, 30.4.2002.