Skip to main content
EURES

Izjava o varstvu podatkov – sporočila in zahtevki, vloženi v spletnih klepetalnicah EURES

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Dejanje obdelave: EURES

Upravljavec podatkov: Evropski organ za delo – Enota za izmenjavo informacij in portal EURES

Povezava do evidence:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Uvod

 

S tem dejanjem se obdelujejo osebni podatki. Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo) je zavezan varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Osebne podatke zbira in jih nadalje obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2018/17251, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Evropske unije. Informacije v tej izjavi o varstvu podatkov so zagotovljene v skladu s členoma 15 in 16 navedene uredbe. Uredba (EU) 2016/679, Splošna uredba o varstvu podatkov, se uporablja za vsako obdelavo podatkov v organizacijah zunaj institucij in organov EU.

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih zbiramo in z njimi ravnamo, kako zagotavljamo varstvo vseh predloženih osebnih podatkov, kako se te informacije uporabljajo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in kako?

Spletne klepetalnice so storitev, ki uporabnikom portala EURES omogočajo neposreden stik s svetovalci mreže, ki jim lahko zagotovijo pomoč in vodenje pri iskanju zaposlitve in sorodnih zadevah.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker:

  • je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije, in
  • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

To je v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018, zlasti njenim členom 5(1).

4. Katere osebne podatke zbiramo in jih nadalje obdelujemo?

Da bi lahko odgovorili na vaše vprašanje, potrebujemo nekatere osebne podatke. Predložiti nam morate naslednje osebne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • Država prebivališča
  • Elektronski naslov (za stike zunaj spletnih klepetalnic)

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki, predloženi prek klepeta, se hranijo in obdelujejo le v obsegu, potrebnem zgolj za pripravo odgovora ali za morebitno drugačno obravnavo zahtevka. Klepeti se lahko shranijo za namene zagotavljanja kakovosti za največ dvanajst mesecev, razen če je med klepetom dogovorjeno drugače.

6. Kako zaščitimo in varujemo vaše osebne podatke?

V skladu z določbami člena 6, člena 44(1) in uvodno izjavo 45 Uredbe (EU) 2019/11492, ki določajo da „organ za delo upravlja Evropski urad za usklajevanje mreže EURES“, je bil Evropski urad za usklajevanje mreže EURES (ECO) evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES) prenesen na Evropski organ za delo.

Vendar bo Komisija v skladu s členom 6 Uredbe 2019/1149 še naprej skrbela za delovanje in razvoj infrastrukture IT portala EURES ter z njim povezanih storitev IT.

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naloženi svežnji podatkov itd.) se shranijo na strežnikih Evropske komisije ali njenega izvajalca, ki pomaga zagotavljati te storitve spletne klepetalnice. Vsa dejanja obdelave se izvajajo v skladu sSklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula v zvezi z vsemi dejanji obdelave vaših osebnih podatkov v imenu Komisije ter obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz prenosa Splošne uredbe o varstvu podatkov v zakonodajo držav članic EU (Uredba (EU) 2016/679).

Da bi Komisija zaščitila vaše osebne podatke, je uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, njihovega spreminjanja ali nepooblaščenega dostopa do njih, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga pomenita obdelava in vrsta osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega dejanja obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo?

Razen če je drugače navedeno na strani klepeta v določeni državi ali organizaciji, storitev opravlja pogodbenik v imenu „upravljavca podatkov“, to je Evropskega koordinacijskega urada za EURES, ki je bil ustanovljen v okviru Evropskega organa za delo – Enota za izmenjavo informacij in portal EURES. Podatki, obdelani neposredno na platformi klepetalnice, so zavarovani in se z njimi ravna v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. Vi nimate neposrednega dostopa do podatkov, shranjenih na platformi klepetalnice. Če želite izvedeti, kateri vaši osebni podatki so bili shranjeni, ali če jih želite spremeniti ali izbrisati, se obrnite na upravljavca na naslednjem elektronskem naslovu: data-protection@ela.europa.eu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, s sprejetjem te izjave o varstvu podatkov tudi soglaša, da se, če je to potrebno za obravnavo njegovega zahtevka, podatki posredujejo državam članicam EGP in Švici, ki so mreži EURES pridružene v skladu z Uredbo (EU) 2016/589 ter sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Švicarsko konfederacijo3.

8. Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 posebne pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa in pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov. Kjer je to ustrezno, imate tudi pravico do ugovora obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihove kontaktne podatke lahko najdete v točki 9. Kontaktni podatki..

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih dejanj obdelave, v svojem zahtevku predložite njihov opis (tj. njihovo referenčno oznako, kot je pojasnjeno v točki 10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?).

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Portal EURES upravlja Evropski koordinacijski urad za EURES, ustanovljen v okviru Evropskega organa za delo – Enota za izmenjavo informacij in portal EURES, ki je upravljavec v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Če želite uveljavljati svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali če imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali druge zahteve v zvezi s prenosom podatkov in njihovo obdelavo na portalu EURES, se obrnite na upravljavca na elektronskem naslovu data-protection@ela.europa.eu..

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organu za delo

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protection@ela.europa.eu).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Pravico imate, da se obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (tj. da pri njem vložite pritožbo) (edps@edps.europa.eu), če menite, da so vam bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo je izvedel upravljavec podatkov, kršene pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organu za delo objavlja register vseh dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja organ za delo in so dokumentirana ter o katerih je obveščena. Register je dostopen na naslednji povezavi: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

opombe

1 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

Uredba (EU) št. 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odločbe (EU) 2016/344 (esedilo velja za EGP in Švico), UL L 186, 11.7.2019, str. 21–56

3 Sporazum o prostem gibanju oseb, zračnem in kopenskem prevozu, javnih naročilih, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, vzajemnem priznavanju v zvezi z ugotavljanjem skladnosti in trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002).