Skip to main content
EURES

Oświadczenie o ochronie danych – wiadomości i zapytania przesyłane na czatach internetowych z EURES

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych osobowych.

Operacja przetwarzania: EURES

Administrator danych: Europejski Urząd ds. Pracy – Dział Informacji i EURES

Link do rejestru:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Wprowadzenie

W tej operacji są przetwarzane dane osobowe. Europejski Urząd ds. Pracy („Urząd”) zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych i poszanowania Twojej prywatności. Urząd zbiera i przetwarza dalej dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/17251, które ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych są przekazywane zgodnie z art. 15–16 tego rozporządzenia. Rozporządzenie (UE) 2016/679ogólne rozporządzenie o ochronie danych – ma zastosowanie do przetwarzania danych przez organizacje niebędące instytucjami i organami UE.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności objaśnia się powód przetwarzania Twoich danych osobowych; sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i chronimy wszystkie przekazane dane osobowe; jak te informacje są wykorzystywane; i jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zawiera ono również dane kontaktowe właściwego administratora danych, za pośrednictwem którego można wykonywać swoje prawa, inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2. Cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych

Czat online to usługa, która umożliwia użytkownikom portalu EURES bezpośredni kontakt z doradcami pracującymi w sieci EURES, aby zapewnić tym pierwszym pomoc i doradztwo w zakresie poszukiwania pracy i związanych z tym kwestii.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania.

3. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania prowadzonego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucjom lub organom unijnym, oraz
  • będąc osobą, której dane dotyczą, udzieliłeś(‑aś) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach.

Jest to zgodne z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r., szczególnie art. 5 ust. 1.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej?

Aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, konieczne są niektóre dane osobowe. Należy przekazać następujące dane osobowe:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Państwo zamieszkania
  • Adres e-mail (na potrzeby kontaktów offline)

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem czatu są gromadzone i przetwarzane jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub w inny sposób niezbędne do rozpatrzenia twojego zapytania. Jeżeli nie ustalono inaczej podczas czatu lub w innym miejscu, rozmowy w czatach mogą być przechowywane do celów zapewnienia jakości na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy.

6. Jak chronimy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami art. 6, art. 44 ust. 1 i motywem 45 rozporządzenia (UE) 2019/11492, stanowiącym, że „Urząd zarządza Europejskim Urzędem Koordynacji EURES”, Europejski Urząd Koordynacji EURES (ECO) europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES) został przeniesiony do Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2019/1149 Komisja będzie jednak nadal zapewniać funkcjonowanie i rozwój infrastruktury informatycznej portalu EURES i powiązanych usług informatycznych.

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e‑maile, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskich lub jej wykonawcy, który pomaga prowadzić tę usługę czatu internetowego. Wszystkie operacje przetwarzania są prowadzone zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Kontrahenci Komisji są związani szczegółową klauzulą umowną dotyczącą operacji przetwarzania Twoich danych osobowych w imieniu Komisji oraz obowiązkami poufności wynikającymi z transpozycji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w państwach członkowskich UE („RODO” – rozporządzenie (UE) 2016/679).

Aby chronić Twoje dane osobowe, Komisja wprowadziła liczne środki techniczne i organizacyjne. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa w internecie, ryzyka utraty danych, zmiany uprawnień do danych lub nieuprawnionego dostępu do danych, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz z charakterem przetwarzanych danych. Do środków organizacyjnych należy ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób uprawnionych mających uzasadniony cel i zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu na potrzeby danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Jeżeli nie zaznaczono inaczej na stronie czatu danego państwa lub organizacji, usługa jest udostępniana przez wykonawcę działającego w imieniu „administratora danych”, którym jest Europejski Urząd Koordynacji EURES, powołany w ramach Działu Informacji i EURES‑u Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Dane przetwarzane bezpośrednio na platformie czatu są chronione i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. Nie masz bezpośredniego dostępu do danych przechowywanych na platformie czatu. Aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe są przechowywane w twoim imieniu lub jeśli chcesz zmienić lub usunąć dane, skontaktuj się z administratorem za pośrednictwem następującego adresu e‑mail: data-protection@ela.europa.eu.

Poprzez wyrażenie zgody na zapisy niniejszego oświadczenia o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, zgadza się również na przesyłanie – w razie konieczności na potrzeby przetwarzania jej wniosku – danych do państw członkowskich EOG i Szwajcarii, należących do sieci EURES, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/589 oraz umową między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską3.

8. Jakie masz prawa i jak je możesz wykonać?

Jako „osoba, której dane dotyczą”, masz szczególne prawa określone w rozdziale III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W stosownych przypadkach masz też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź prawo do przenoszenia danych.

Swoje prawa możesz wykonywać za pośrednictwem administratora danych lub, w przypadku sporu, inspektora ochrony danych. W razie konieczności możesz też zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe są podane w pkt 9. Dane kontaktowe.

Jeśli chcesz wykonać swoje prawa w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, w odnośnym wniosku prześlij ich opis (tj. ich numer(-y) referencyjny(‑e) zgodnie z opisem w pkt 10.Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?).

9. Dane kontaktowe

Administrator danych

Portalem EURES zarządza Europejski Urząd Koordynacji EURES, ustanowiony w ramach Działu ds. Informacji i EURES‑u Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który jest „administratorem danych” na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725.

W przypadku zamiaru wykonania swoich praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 bądź w przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub innych wniosków dotyczących danych przekazywanych do portalu EURES i w nim przetwarzanych prosimy o kontakt z administratorem danych pod następującym adresem e‑mail: data-protection@ela.europa.eu.

Inspektor ochrony danych Urzędu

Można skontaktować się z inspektorem ochrony danych (data-protection@ela.europa.eu) w odniesieniu do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Masz prawo odwołać się (tj. wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeśli uznasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora danych.

10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

Inspektor ochrony danych Urzędu publikuje rejestr wszystkich prowadzonych przez Urząd operacji przetwarzania danych osobowych, które zostały udokumentowane i o których go powiadomiono. Rejestr jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

przypisy

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylające rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylające decyzję (UE) 2016/344 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii), Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 21.

3 Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi, Dz.U. L 114 z 30.4.2002.