Skip to main content
Euroopan komission logo
EURES

Tietosuojaseloste – EURESin kanssa käytävissä verkkokeskusteluissa välitetyt viestit ja pyynnöt

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä ja suojasta.

Käsittelytoimi: EURES

Rekisterinpitäjä: Euroopan työviranomainen – tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö

Asiakirjalinkki:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Johdanto

Tässä toimessa käsitellään henkilötietoja. Euroopan työviranomainen (jäljempänä ’työviranomainen’) on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Työviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja asetuksen (EU) 2018/17251mukaisesti. Asetusta sovelletaan Euroopan unionin toimielinten ja elinten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Tämän tietosuojaselosteen tiedot annetaan kyseisen asetuksen 15–16 artiklan mukaisesti. Asetusta (EU) 2016/679, eli yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan tietojenkäsittelyyn EU:n toimielinten ja elinten ulkopuolisissa organisaatioissa.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja käsitellään, miten niitä kerätään ja käsitellään ja miten varmistetaan kaikkien annettujen henkilötietojen suoja. Siinä myös kerrotaan, miten kyseisiä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi osalta. Siinä annetaan myös vastuullisen rekisterinpitäjän, johon yhteyttä ottamalla voit käyttää oikeuksiasi, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Verkkokeskustelu on palvelu, jonka kautta EURES-portaalin käyttäjät ovat suorassa yhteydessä EURES-verkoston neuvojien kanssa. Sen tarkoituksena on tarjota apua ja opastusta työnhaussa ja siihen liittyvissä kysymyksissä.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, muun muassa profilointiin.

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Henkilötietojasi käsitellään, koska

  • käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämisessä ja
  • sinä olet rekisteröitynä antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa määrättyä tarkoitusta varten.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Tiettyjen henkilötietojen antaminen on pakollista, jotta voimme vastata kysymykseesi. Seuraavat henkilötiedot on annettava:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Asuinmaa
  • Sähköpostiosoite (verkkoyhteydenpitoa varten)

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Verkkokeskustelussa välitetyt henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään vain siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä vastauksen antamiseksi tai pyyntösi käsittelemiseksi muulla tavoin. Jos verkkokeskustelussa ei muuta sovita tai asiasta ei ole muuta ilmoitettu muualla, verkkokeskustelu voidaan tallentaa laadunvarmistustarkoituksia varten enintään 12 kuukauden ajaksi.

6. Miten henkilötiedot suojataan ja turvataan?

Sen mukaisesti, että asetuksen (EU) 2019/11492 6 artiklassa, 44 artiklan 1 kohdassa ja johdanto-osan 45 kappaleessa säädetään, että ”työviranomaisen on hallinnoitava – – Eures-verkoston Euroopan koordinointitoimistoa”, Euroopan työnvälitysverkoston (EURES) Euroopan koordinointitoimisto on siirretty Euroopan työviranomaisen alaisuuteen.

Asetuksen (EU) 2019/1149 6 artiklan mukaan komissio varmistaa kuitenkin edelleen EURES-portaalin tietoteknisen infrastruktuurin toiminnan ja kehittämisen ja siihen liittyvät tietotekniikkapalvelut.

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, tietokoneelle ladatut tietoerät jne.) tallennetaan joko Euroopan komission tai sen tämän verkkokeskustelupalvelun käytössä auttavan toimeksisaajan palvelimille. Kaikki käsittelytoimet suoritetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Komission toimeksisaajia sitovat erityinen sopimuslauseke, joka koskee kaikkia komission puolesta tehtäviä tietojen käsittelytoimia, ja salassapitovelvoitteet, jotka johtuvat yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Henkilötietojesi suojaamiseksi komissio on toteuttanut useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Teknisiin toimenpiteisiin kuuluvat asianmukaiset toimet, jotka koskevat verkkoturvallisuutta, tietojen menettämisen, muuttamisen tai luvattoman tietoihin pääsyn riskiä ja joissa otetaan huomioon käsittelyn aiheuttama riski ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluvat henkilötietojen saatavuuden rajoittaminen ainoastaan luvan saaneisiin henkilöihin, joilla on perusteltu tiedonsaantitarve kyseisessä käsittelytoimessa.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Jos asiasta ei ilmoiteta muuta yksittäisen maan tai organisaation verkkokeskustelusivulla, palvelua hoitaa toimeksisaaja, joka toimii rekisterinpitäjän puolesta. Rekisterinpitäjä on EURESin Euroopan koordinointitoimisto, joka toimii Euroopan työviranomaisen tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaavan yksikön yhteydessä. Verkkokeskustelualustalla suoraan käsiteltävää tietoa suojataan ja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Sinulla ei ole suoraa pääsyä verkkokeskustelualustalla säilytettäviin tietoihin. Jos haluat tietää, mitä tietoja sinusta säilytetään, tai jos haluat muuttaa tai poistaa tietoja, ota yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavaan osoitteeseen: data-protection@ela.europa.euHyväksymällä tämän tietosuojaselosteen rekisteröity antaa myös suostumuksensa tietojen välittämiselle, jos se on tarpeen hänen pyyntönsä käsittelemiseksi, Euroopan talousalueen jäsenvaltioihin ja Sveitsiin, jotka ovat mukana EURES-verkostossa, asetuksen (EU) 2016/589 sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen3 mukaisesti.

8. What are your rights and how can you exercise them?

You have specific rights as a 'data subject' under Chapter III (Articles 14-25) of Regulation (EU) 2018/1725, in particular the right to access, rectify or erase your personal data and the right to restrict the processing of your personal data. Where applicable, you also have the right to object to the processing or the right to data portability.

You can exercise your rights by contacting the Data Controller, or in case of conflict the Data Protection Officer. If necessary, you can also address the European Data Protection Supervisor. Their contact information is given under Heading 9. Contact information.

Where you wish to exercise your rights in the context of one or several specific processing operations, please provide their description (i.e. their Record reference(s) as specified under Heading 10. Where to find more detailed information?) in your request.

9. Contact Information

The Data Controller

The EURES portal is managed by the European Coordination Office for EURES, established within the European Labour Authority - Information and EURES Unit who is the "controller" under Regulation (EU) 2018/1725

If you would like to exercise your rights under Regulation (EU) 2018/1725; or for any questions, complaints or other requests regarding the data transmitted to and processed on the EURES portal, please contact the controller at the following e-mail address: data-protection@ela.europa.eu

The Data Protection Officer (DPO) of the Authority

You may contact the Data Protection Officer (data-protection-officer@ela.europa.eu) with regard to issues related to the processing of your personal data under Regulation (EU) 2018/1725.

The European Data Protection Supervisor (EDPS)

You have the right to have recourse (i.e. you can lodge a complaint) to the European Data Protection Supervisor (edps@edps.europa.eu) if you consider that your rights under Regulation (EU) 2018/1725 have been infringed as a result of the processing of your personal data by the Data Controller.

10. Where to find more detailed information?

The Authority Data Protection Officer (DPO) publishes the register of all processing operations on personal data by the Authority, which have been documented and notified to him. You may access the register via the following link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

alaviitteet

1 asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1149, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan työviranomaisen perustamisesta, asetusten (EY) N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 muuttamisesta ja päätöksen (EU) 2016/344 kumoamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 186, 11.7.2019, s. 21–56.

Sopimus koskee henkilöiden vapaata liikkuvuutta, lento- ja maantieliikennettä, julkisia hankintoja, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista sekä maataloustuotteiden kauppaa, EYVL L 114, 30.4.2002.