Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Správy a žiadosti zaslané oddeleniu podpory (helpdesku) siete EURES

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Spracovateľ údajov: EURES

Prevádzkovateľ: Európsky orgán práce – Oddelenie pre informácie a EURES

Odkaz na záznam: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Úvod

Pri tejto operácii sa spracúvajú osobné údaje. Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“) sa zaviazal chrániť osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Orgán získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia (EÚ) 2018/17251, ktoré je uplatniteľné na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Európskej únie. Informácie v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa uvádzajú v súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia. Nariadenie (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je uplatniteľné na akékoľvek spracúvanie údajov externými organizáciami inštitúcií a orgánov EÚ.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Helpdesk siete EURES poskytuje pomoc a podporu používateľom portálu EURES. Otázky možno položiť telefonicky, prostredníctvom online chatu alebo e-mailom.

Osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani profilovaní.

3. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

  • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie a
  • ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden konkrétny účel alebo na viaceré konkrétne účely.

Je to v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018, konkrétne s jeho článkom 5 ods. 1.

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Aby sme vám mohli poskytnúť pomoc a podporu, je nevyhnutné, aby ste nám poskytli určité osobné údaje. Musíte uviesť svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, krajinu pobytu a preferovaný jazyk.

5. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Zozbierané údaje sa môžu uchovávať na účely zabezpečenia kvality počas obdobia nepresahujúceho dva roky. K uchovávaných údajom nemáte priamy prístup. Ak chcete vedieť, ktoré osobné údaje sa uchovávajú vo vašom mene, alebo ak ich chcete upraviť či vymazať, obráťte sa na prevádzkovateľa na tejto e-mailovej adrese:: empl-eures@ec.europa.eu

6. Ako chránime a zabezpečujeme osobné údaje?

V súlade s ustanoveniami článku 6, článku 44 ods. 1 a odôvodnenia 45 nariadenia (EÚ) 2019/11492, v ktorých sa stanovuje, že „orgán riadi Európsky úrad pre koordináciu siete EURES“, sa Európsky úrad pre koordináciu (ECO) Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) presunul pod Európsky orgán práce.

Podľa článku 6 nariadenia 2019/1149 však Komisia bude naďalej zabezpečovať prevádzku a vývoj IT infraštruktúry portálu EURES a súvisiacich IT služieb.

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej dodávateľa, ktorý prevádzkuje túto službu podpory používateľov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Dodávatelia Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [všeobecné nariadenie o ochrane údajov, nariadenie (EÚ) 2016/679].

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k osobným údajom a komu sa poskytujú?

Všetky osobné údaje, ktoré helpdesk siete EURES získa, sa zbierajú a ďalej spracúvajú len do miery nevyhnutnej na poskytnutie odpovede alebo na vybavenie žiadosti iným spôsobom. Pri hľadaní riešenia môže byť potrebné, aby helpdesk postúpil žiadosť zamestnancom pracujúcim v organizáciách, ktoré sú súčasťou siete EURES. V takom prípade budete upovedomený, že vaša žiadosť bola postúpená na spracovanie.

Ak sa údaje predložené helpdesku postúpia na ďalšie spracovanie v systéme, ktorý spravuje národný úrad pre koordináciu siete EURES alebo člen či partnerská organizácia siete EURES, táto organizácia musí zabezpečiť ochranu a dôvernosť údajov, ako sa požaduje v nariadení (EÚ) 2016/679 (všeobecnom nariadení o ochrane údajov), ako prevádzkovateľ podľa uvedeného nariadenia.

Vyjadrením súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov dotknutá osoba zároveň poskytuje súhlas s prenosom údajov, ak je to potrebné na spracovanie jej žiadosti, členským štátom EHP a Švajčiarsku, ktoré sú zapojené v sieti EURES, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou3.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim údajom, na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ako aj právo obmedziť spracúvanie osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9. Kontaktné údaje.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako je to uvedené v bode 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?].

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Portál EURES spravuje Európsky úrad pre koordináciu siete EURES, ktorý bol zriadený v rámci oddelenia informácií a EURES Európskeho orgánu práce, ktoré plní úlohu „prevádzkovateľa“ v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Ak si chcete uplatniť práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte otázky, sťažnosti alebo iné požiadavky týkajúce sa údajov prenesených na portál EURES a spracúvaných na portáli EURES, použite e-mailovú adresu: data-protection@ela.europa.eu

Zodpovedná osoba orgánu

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu (data-protection@ela.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) – t. j. podať sťažnosť.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba orgánu uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov zo strany orgánu, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

poznámky pod čiarou

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko) Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 21 – 56.

3 Dohoda o voľnom pohybe osôb, leteckej a pozemnej preprave, verejnom obstarávaní, vedeckej a technologickej spolupráci, vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, Ú. v. EÚ L 114, 30.4.2002.