Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
EURES

Declarație privind protecția datelor – Mesajele și cererile trimise serviciului de asistență al EURES

Această declarație de confidențialitate prezintă informații privind prelucrarea și protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Operațiune de prelucrare: EURES

Operator de date: Autoritatea Europeană a Muncii – Unitatea „Informare și EURES”

Link de înregistrare: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Introducere

Prin această operațiune sunt prelucrate informații cu caracter personal. Autoritatea Europeană a Muncii (denumită în continuare „autoritatea”) s-a angajat să protejeze datele dvs. cu caracter personal și să respecte confidențialitatea în acest sens. Autoritatea colectează și prelucrează suplimentar date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/17251, care este aplicabil în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii Europene. Informațiile din această declarație privind protecția datelor sunt furnizate în conformitate cu articolele 15-16 din regulamentul menționat. Regulamentul (UE) 2016/679Regulamentul general privind protecția datelor – se aplică oricărei prelucrări de date realizate de organizații externe instituțiilor și organelor UE.

Declarația de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate informațiile respective și drepturile de care beneficiați în privința datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, în declarație se specifică datele de contact ale operatorului de date față de care vă puteți exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

2. Din ce motiv și în ce mod prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Serviciul de asistență al EURES oferă ajutor și asistență utilizatorilor portalului EURES. Întrebările pot fi transmise prin telefon, prin chat online sau prin e-mail.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi folosite în scopul unui proces de decizie automatizat, și nici în scopul creării de profiluri.

3. Care sunt temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal deoarece:

  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau exercitării autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii Europene; și
  • în calitate de persoană vizată, v-ați dat consimțământul la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Prelucrarea se face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 din 23 octombrie 2018, în special cu articolul 5 alineatul (1).

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm suplimentar?

Pentru a vă oferi ajutor și asistență, este obligatoriu să ne furnizați anumite date cu caracter personal. Trebuie să ne comunicați numele și prenumele, adresa de e-mail, țara de reședință, limba preferată.

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele culese pot fi stocate, în scopul asigurării calității, timp de maximum doi ani. Utilizatorul nu are acces direct la datele stocate. Dacă doriți să aflați care sunt datele personale stocate pe numele dvs. sau dacă doriți să le modificați sau să le ștergeți, vă rugăm să luați legătura cu operatorul la următoarea adresă de e-mail: empl-eures@ec.europa.eu

6. Cum asigurăm protecția datelor dvs. cu caracter personal?

În conformitate cu dispozițiile articolului 6, ale articolului 44 alineatul (1) și ale considerentului 45 din Regulamentul (UE) 2019/11492, care stipulează că „autoritatea gestionează Biroul european de coordonare al EURES”, Biroul european de coordonare (BEC) al Rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES) a fost transferat Autorității Europene a Muncii.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul 2019/1149, Comisia va continua să asigure funcționarea și dezvoltarea infrastructurii informatice a portalului EURES și a serviciilor informatice conexe.

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) se stochează pe serverele Comisiei Europene sau pe cele ale contractantului său care se ocupă de acest serviciu de asistență. Toate operațiunile de prelucrare sunt executate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei sunt obligați să respecte o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. în numele Comisiei, precum și obligațiile privind confidențialitatea care derivă din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în statele membre ale UE (Regulamentul (UE) 2016/679 – „RGPD”).

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice se referă la acțiuni corespunzătoare de asigurare a securității online, de combatere a riscului referitor la pierderea de date, la modificarea datelor sau la accesul neautorizat, ținându-se seama de riscul pe care îl presupune prelucrarea și de natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice se referă la restricționarea accesului la datele cu caracter personal, acesta fiind acordat numai persoanelor autorizate care prezintă nevoia legitimă de a cunoaște scopurile operațiunii de prelucrare în cauză.

7. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt divulgate acestea?

Toate datele cu caracter personal comunicate serviciului de asistență al EURES sunt colectate și prelucrate suplimentar numai în măsura în care este strict necesar pentru a vă putea da un răspuns sau a vă gestiona cererea. Pentru găsirea unei soluții, ar putea fi nevoie ca serviciul de asistență să transmită cererea dvs. personalului unor organizații membre ale rețelei EURES. În acest caz, veți fi informat că cererea a fost redirecționată.

Dacă datele comunicate serviciului de asistență se transmit spre prelucrare suplimentară într-un sistem gestionat de un birou național de coordonare EURES sau de o organizație membră sau parteneră a EURES care primește cererea dvs., organizația în cauză, în calitate de operator în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), trebuie să garanteze protecția și confidențialitatea datelor conform cerințelor regulamentului respectiv.

Declarându-se de acord cu această declarație privind protecția datelor, persoana vizată este de acord, dacă este necesar pentru gestionarea cererii sale, și cu transmiterea datelor în statele membre SEE și în Elveția, care sunt asociate cu rețeaua EURES în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 și cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte3.

8. Care sunt drepturile dvs. și cum puteți să le exercitați?

În calitate de „persoană vizată” dispuneți de drepturi specifice, prevăzute în capitolul III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a accesa, de a modifica sau de a șterge datele dvs. cu caracter personal, precum și de dreptul de a restricționa prelucrarea lor. După caz, beneficiați și de dreptul de a vă opune prelucrării sau de dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți contacta operatorul de date, respectiv responsabilul cu protecția datelor, în caz de conflict. Dacă este necesar, puteți să vă adresați și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact ale entităților de mai sus se găsesc la punctul 9. Informații de contact.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să furnizați în cererea dvs. și descrierea acestora (mai exact codul de referință, așa cum este menționat la punctul 10.Unde puteți găsi informații mai detaliate?).

9. Informații de contact

Operatorul de date

Portalul EURES este gestionat de Biroul european de coordonare al EURES, înființat în cadrul Autorității Europene a Muncii, unitatea „Informare și EURES” care are rolul de „operator” în sensul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 sau pentru orice întrebări, plângeri sau alte solicitări privind datele transmise și prelucrate pe portalul EURES, vă rugăm să contactați operatorul la următoarea adresă de e-mail: data-protection@ela.europa.eu

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al autorității

Conform Regulamentului (UE) 2018/1725, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (data-protection@ela.europa.eu) cu privire la chestiuni legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

În cazul în care considerați că drepturile dvs. prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate în urma prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul de date, aveți dreptul de a apela (depunând o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

10. Unde puteți găsi informații mai detaliate?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al autorității publică un registru cu toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de autoritate care au fost documentate și notificate. Puteți accesa registrul la următorul link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

note de subsol

1 Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [abrog. Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

2 Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) JO L 186, 11.7.2019, p. 21-56.

3 Acordul privind libera circulație a persoanelor, transportul aerian și terestru, achizițiile publice, cooperarea științifică și tehnologică, recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității și comerțul cu produse agricole, Jurnalul Oficial L 114, 30.4.2002.