Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
EURES

Verklaring inzake gegevensbescherming – Berichten en verzoeken die naar de Eures-helpdesk worden gezonden

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsactiviteit: Eures

Verwerkingsverantwoordelijke: Europese Arbeidsautoriteit – Eenheid Informatie en Eures

Link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Inleiding

Bij deze activiteit worden persoonsgegevens verwerkt. De Europese Arbeidsautoriteit (hierna “de Autoriteit” genoemd) wil uw persoonsgegevens beschermen en uw privacy respecteren. De Autoriteit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ingevolge Verordening (EU) 2018/17251, die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door instellingen en organen van de Europese Unie. De informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verstrekt ingevolge de artikelen 15 en 16 van die verordening. Verordening (EU) 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming, is van toepassing op de verwerking van gegevens door externe organisaties die geen instellingen of organen van de Europese Unie zijn.

In deze privacyverklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd waarom we uw persoonsgegevens verwerken, hoe we ze verzamelen en behandelen en hoe we bescherming van alle verkregen persoonsgegevens garanderen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook bevat ze de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

De Eures-helpdesk biedt hulp aan gebruikers van het Eures-portaal. Vragen kunnen per telefoon, online-chat of e-mail worden gesteld.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

3. Op welke juridische gronden verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

  • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend; en
  • u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Dit is in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van 23 oktober 2018, en met name artikel 5, lid 1.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Om u te kunnen helpen en ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. U moet uw voor- en achternaam, e-mailadres, land van verblijf en voorkeurstaal opgeven.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens kunnen ten behoeve van kwaliteitsborging worden opgeslagen, maar niet langer dan een periode van twee jaar. U hebt geen rechtstreekse toegang tot de opgeslagen gegevens. Wilt u weten welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen of wilt u deze wijzigen of laten wissen, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: empl-eures@ec.europa.eu

6. Hoe worden uw persoonsgegevens door ons beschermd en beveiligd?

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 6, artikel 44, lid 1, en overweging 45 van Verordening (EU) 2019/11492, waarin wordt voorgeschreven dat “de Autoriteit het Europees coördinatiebureau van Eures [beheert]”, is het Europees Coördinatiebureau van het Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (Eures) overgedragen aan de Europese Arbeidsautoriteit.

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 2019/1149 blijft de Commissie echter de exploitatie en de ontwikkeling van het Eures-portaal en aanverwante IT-diensten beheren.

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade gegevensreeksen, enz.) worden opgeslagen op de server van de Europese Commissie of die van de opdrachtnemer die de helpdeskdienst beheert. Alle verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd ingevolge Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

De opdrachtnemers van de Commissie zijn gebonden aan een specifieke contractuele clausule voor elke verwerkingsactiviteit met betrekking tot uw gegevens namens de Commissie, en door de geheimhoudingsplicht die voortvloeit uit de omzetting van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd, Verordening (EU) 2016/679) in de EU-lidstaten.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen omvatten passende maatregelen met betrekking tot de online veiligheid, het risico op dataverlies, de wijziging van data of ongeoorloofde toegang, het rekening houden met de risico’s van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Tot de organisatorische maatregelen hoort het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot uitsluitend die bevoegde personen die deze gegevens nodig hebben voor de verwerking.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden uw persoonsgegevens bekendgemaakt?

Alle persoonsgegevens die bij de Eures-helpdesk binnenkomen, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover dit strikt noodzakelijk is om u antwoord te kunnen geven of uw verzoek te kunnen afhandelen. Om een oplossing te vinden kan het noodzakelijk zijn dat de helpdesk uw vraag doorzendt naar medewerkers in organisaties die deel uitmaken van het Eures-netwerk. In dat geval krijgt u bericht dat uw verzoek is doorgeleid.

Indien de gegevens die aan de helpdesk zijn voorgelegd, worden doorgezonden naar en verwerkt in een systeem onder beheer van een nationaal coördinatiebureau van Eures of een lid of partnerorganisatie van Eures, moet deze als verwerkingsverantwoordelijke de gegevensbescherming en vertrouwelijkheid waarborgen zoals vereist in Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Door in te stemmen met deze verklaring inzake gegevensbescherming geeft de betrokkene tevens toestemming om, indien nodig, de gegevens over te dragen aan de EER-lidstaten en Zwitserland die aan het Eures-netwerk gelieerd zijn, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/589 en de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat3.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als “betrokkene” hebt u bepaalde rechten in het kader van Hoofdstuk III, artikelen 14-25 van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien van toepassing hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of in geval van een geschil met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens staan bij punt 9.Contactgegevens.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen in het kader van een of meerdere specifieke verwerkingsactiviteiten, beschrijf deze dan (d.w.z. hun kenmerk(en) zoals beschreven onder punt 10.Waar vindt u gedetailleerdere informatie?) in uw aanvraag.

9. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke

Het Eures-portaal wordt beheerd door het Europees Coördinatiebureau voor Eures binnen de Europese Arbeidsautoriteit – Eenheid Informatie en Eures, dat de “verwerkingsverantwoordelijke” is in de zin van Verordening (EU) 2018/1725.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of vragen, klachten of andere verzoeken hebt met betrekking tot de gegevens die worden doorgegeven aan en verwerkt op het Eures-portaal, kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke via het volgende e-mailadres: data-protection@ela.europa.eu.

De functionaris voor gegevensbescherming van de Autoriteit

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (data-protection@ela.europa.eu) over kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

U hebt het recht een beroep te doen op (d.w.z. een klacht in te dienen bij) de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) als u van mening bent dat uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 inbreuk is gemaakt op uw rechten als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

10. Waar vindt u gedetailleerdere informatie?

Het register van alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens van de Commissie wordt bekendgemaakt door de functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie. Deze verwerkingsactiviteiten zijn bijgehouden en aan hem doorgegeven. U hebt toegang tot het register via de volgende link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register.

voetnoten

1 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001.

2 Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 2016/589, en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/344 (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 21).

3 Overeenkomst over het vrije verkeer van personen, luchtvervoer en vervoer over land, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (Publicatieblad L 114 van 30.4.2002).