Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES

Datu aizsardzības paziņojums — ziņojumi un pieprasījumi, ko nosūta EURES palīdzības dienestam

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: EURES

Datu pārzinis: Eiropas Darba iestādes Informācijas un EURES nodaļa

Ieraksta saite: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Ievads

Šī darbība ietver personas datu apstrādi. Eiropas Darba iestāde (turpmāk “Iestāde”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un turpmāk apstrādā personas datus atbilstoši Regulai (ES) 2018/17251, kas ir piemērojama attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās. Šajā datu aizsardzības paziņojumā ir sniegta informācija saskaņā ar minētās regulas 15. un 16. pantu. Datu apstrādei, ko veic organizācijās, kuras nav ES iestādes vai struktūras, ir piemērojama Regula (ES) 2016/679(Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidroti jūsu personas datu apstrādes iemesli un tas, kā mēs vācam, apstrādājam visus sniegtos personas datus un nodrošinām to aizsardzību, kā šādi dati tiek izmantoti un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Šajā paziņojumā ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

2. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu personas datus

EURES palīdzības dienests sniedz palīdzību un atbalstu EURES portāla lietotājiem. Pieprasījumus var iesniegt telefoniski, tiešsaistes tērzētavās vai pa e-pastu.

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādu iemeslu dēļ:

  • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras, un
  • jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Apstrāde notiek saskaņā ar 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725, jo īpaši tās 5. panta 1. punktu.

4. Kurus personas datus vācam un turpmāk apstrādājam

Konkrētu personas datu sniegšana ir obligāta, lai mēs varētu nodrošināt jums palīdzību un atbalstu. Jums jānorāda savs vārds un uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts, vēlamā saziņas valoda.

5. Cik ilgi glabājam jūsu personas datus

Apkopotos datus var glabāt kvalitātes nodrošināšanai uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus. Jums nav tiešas piekļuves uzglabātajiem datiem. Ja vēlaties uzzināt, kādi personas dati tiek glabāti jūsu vārdā, vai vēlaties tos labot vai dzēst, sazinieties ar pārzini, rakstot uz šādu e-pasta adresi:: empl-eures@ec.europa.eu

6. Kā aizsargājam un glabājam jūsu personas datus

Saskaņā ar 6. panta, 44. panta 1. punkta un 45. apsvēruma noteikumiem Regulā (ES) 2019/11492, kur paredzēts, ka “Iestāde pārvalda EURES Eiropas Koordinācijas biroju”, Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla EURES Eiropas Koordinācijas birojs (EKB) ir pārcelts uz Eiropas Darba iestādi.

Tomēr saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1149 6. pantu Komisija turpinās nodrošināt EURES portāla IT infrastruktūras un saistīto IT pakalpojumu darbību un attīstību.

Visi personas dati, kas ir elektroniskā formātā (e-pasta ziņojumi, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu partijas u. tml.), tiek glabāti vai nu Eiropas Komisijas serveros, vai tās līgumslēdzēja, kurš pārvalda šo palīdzības dienestu, serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas līgumpartneriem ir saistoša īpaša līgumiska klauzula par jūsu datu apstrādes darbībām Komisijas vārdā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniski pasākumi ir attiecīgas darbības saistībā ar drošību tiešsaistē un datu zaudēšanas risku, datu pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi tiem, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādāto personas datu veidu. Organizatoriski pasākumi ir piekļuves personas datiem ierobežošana, piekļuvi atļaujot tikai pilnvarotām personām, kurām ir likumīgs pamats personas datus zināt šīs apstrādes darbības vajadzībām.

7. Kurš var piekļūt jūsu personas datiem, un kam tos izpauž

Visus EURES palīdzības dienestam iesniegtos datus vāc un turpmāk apstrādā tikai tiktāl, ciktāl tas ir stingri nepieciešams, lai sniegtu jums atbildi vai jebkādā citā veidā apstrādātu jūsu pieprasījumu. Lai rastu atrisinājumu, palīdzības dienestam var būt nepieciešams pārsūtīt jūsu pieprasījumu darbiniekiem, kuri strādā organizācijās, kas piedalās EURES tīklā. Šādā gadījumā jūs tiekat informēts par jūsu pieprasījuma pārsūtīšanu.

Ja palīdzības dienestam iesniegtie dati tiek pārsūtīti uz sistēmu, ko vada EURES valsts koordinācijas birojs vai EURES dalīborganizācija vai partnerorganizācija, kura saņēmusi jūsu pieprasījumu, un turpmāk apstrādāti minētajā sistēmā, attiecīgajai organizācijai ir jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte, kas tiek prasīta no datu pārziņa saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Piekrītot šim paziņojumam par datu aizsardzību, datu subjekts arī sniedz piekrišanu tam, ka gadījumā, kad tas ir nepieciešams viņa pieprasījuma apstrādei, viņa dati tiks pārsūtīti uz EEZ dalībvalstīm un Šveici, kas ir pievienojušās EURES tīklam atbilstoši Regulai (ES) 2016/589 un Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju3.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās varat izmantot

Jums ir īpašas tiesības kā “datu subjektam” atbilstoši Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļai (14.–25. pantam), jo īpaši tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, kā arī tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums arī ir tiesības iebilst pret datu apstrādi vai tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai — domstarpību gadījumā — datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija norādīta 9. punktā“Kontaktinformācija”.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās savā pieprasījumā (t. i., miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā“Kur uzzināt sīkāku informāciju”).

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

EURES portālu vada EURES Eiropas Koordinācijas birojs, kas izveidots Eiropas Darba iestādes Informācijas un EURES nodaļā, kura ir “pārzinis” Regulas (ES) 2018/1725 nozīmē.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai ja jums ir jautājumi, sūdzības vai citi pieprasījumi attiecībā uz datiem, kas nosūtīti uz EURES portālu un tajā apstrādāti, sazinieties ar pārzini, rakstot uz šādu e-pasta adresi: data-protection@ela.europa.eu

Iestādes datu aizsardzības speciālists (DAS)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstoši Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (data-protection@ela.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa veiktas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas paredzētas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu) (t. i., jūs varat iesniegt sūdzību).

10. Kur uzzināt sīkāku informāciju

Iestādes datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu to Iestādes veikto personas datu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un viņam paziņotas. Reģistram var piekļūt šādā saitē: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

zemsvītras piezīmes

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1149 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulas (EK) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 un (ES) 2016/589 un atceļ Lēmumu (ES) 2016/344 (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici) OV L 186, 11.7.2019., 21.–56. lpp.

3 Nolīgums par personu brīvu pārvietošanos, gaisa un sauszemes transportu, publisko iepirkumu, sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā, atbilstības novērtējuma savstarpēju atzīšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecību, OV L 114, 30.4.2002.