Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
EURES

Adatvédelmi nyilatkozat – Az EURES ügyfélszolgálatához (helpdesk) beérkezett üzenetek és kérések

Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési műveletek: EURES

Adatkezelő: Európai Munkaügyi Hatóság – Tájékoztatási és EURES Osztály

A bejegyzés linkje:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Bevezetés

E művelet során személyes adatok kezelésére kerül sor. Az Európai Munkaügyi Hatóság  (a továbbiakban: Hatóság) elkötelezetten védelmezi és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatait és magánéletét. A Hatóság a személyes adatoknak az európai uniós intézmények és szervek által történő kezelésére alkalmazandó (EU) 2018/1725 rendelettel1 összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat. Az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatok az említett rendelet 15–16. cikkében foglaltak szerint vannak megadva. Az (EU) 2016/679 rendelet, az általános adatvédelmi rendelet alkalmazandó az uniós intézményeken és szerveken kívüli szervezetek által végzett minden adatkezelésre.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, az összes szolgáltatott személyes adat gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá a felelős adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez Ön jogai érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az EURES ügyfélszolgálata segítséget és támogatást nyújt az EURES-portál felhasználói számára. A megkereséseket telefonon, online csevegőfórumon vagy e-mailben lehet benyújtani.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.

3. Mi a jogalapja személyes adatai gyűjtésének és kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

  • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges, és
  • Ön mint érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Ez összhangban áll a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelettel, különösen az 5. cikk (1) bekezdésével.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Ahhoz, hogy segítséget és támogatást tudjunk nyújtani Önnek, kötelező megadnia bizonyos személyes adatokat. Az utónév és vezetéknév, az e-mail-cím, a lakóhely szerinti ország, a választott nyelv megadása kötelező.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az összegyűjtött adatokat legfeljebb két évig lehet minőségbiztosítási célból tárolni. Önnek nincs közvetlen hozzáférése a tárolt adatokhoz. Ha szeretné tudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk az Ön nevében, illetve módosítani vagy törölni szeretné azokat, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel a következő e-mail-címen: empl-eures@ec.europa.eu

6. Hogyan biztosítjuk személyes adatai védelmét?

Az (EU) 2019/1149 rendelet 6. cikkének, 44. cikke (1) bekezdésének és (45) preambulumbekezdésének rendelkezéseivel összhangban2, amelyek előírják, hogy „a Hatóság irányítja az EURES […] európai koordinációs irodáját”, a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatának (EURES) európai koordinációs irodája átkerült az Európai Munkaügyi Hatósághoz.

Az (EU) 2019/1149 rendelet 6. cikke értelmében azonban a Bizottság továbbra is biztosítani fogja az EURES-portál és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését és fejlesztését.

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása vagy az Európai Bizottság, vagy az általa megbízott, az ügyfélszolgálatot működtető vállalkozó szerverein történik. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak be kell tartaniuk az adatainak a Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”, az (EU) 2016/679 rendelet) uniós tagállamokban történő átültetéséből következő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá személyes adataihoz és azok kivel közölhetők?

Az EURES ügyfélszolgálatához így benyújtott személyes adatok gyűjtésére vagy további kezelésére csak olyan mértékben kerül sor, amely feltétlenül szükséges a válaszadáshoz vagy a kérés bármely más módon történő kezeléséhez. Előfordulhat, hogy a megoldás érdekében az ügyfélszolgálatnak továbbítania kell az Ön kérését az EURES-hálózatban részt vevő szervezetek munkatársainak. Ebben az esetben tájékoztatást kap arról, hogy kérését továbbították.

Ha az ügyfélszolgálathoz benyújtott adatok az EURES Nemzeti Koordinációs Irodája, illetve az Ön kérését fogadó EURES tag- vagy partnerszervezet által irányított rendszerhez kerülnek továbbításra és további kezelésre, akkor annak a szervezetnek mint az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerinti adatkezelőnek biztosítania kell a rendelet által előírt adatvédelmet és titoktartást.

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy ha a kérés kezeléséhez szükséges, az adatokat továbbítsák az EGT-államoknak és Svájcnak, amelyek az EURES-hálózat társult partnerei az (EU) 2016/589 rendeletnek, valamint az Európai Közösség és annak tagállamai és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak megfelelően3.

8. Milyen jogok illetik meg a felhasználót, és miként gyakorolhatja azokat?

„Érintettként” bizonyos jogok illetik meg Önt az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint, különösen joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, azokat helyesbíttesse vagy töröltesse, valamint ahhoz, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését. Adott esetben arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. pont tartalmazza.Elérhetőségi adatok.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy kérelmében adja meg azok leírását (azaz a  10.Hol lehet részletesebben tájékozódni? pont alatt meghatározott bejegyzési linkjüket).

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Az EURES-portált az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti „adatkezelőként” az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztályán belül létrehozott EURES Európai Koordinációs Iroda kezeli.

Amennyiben érvényre kívánja juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, vagy az EURES-portálnak továbbított és a portálon kezelt adatokkal kapcsolatos bármely kérdés, panasz vagy egyéb kérés esetén kérjük, forduljon az adatkezelőhöz a következő e-mail-címen: data-protection@ela.europa.eu

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz ((data-protection@ela.europa.eu) fordulhat.

Az Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Hatóságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

lábjegyzetek

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (valamint a 45/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1149 rendelete (2019. június 20.) az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (HL L 186., 2019.7.11., 21. o.).

3 Megállapodás a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a közbeszerzés bizonyos vonatkozásairól, a tudományos és technológiai együttműködésről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, Hivatalos Lap L 114., 2002.4.30.