Skip to main content
EURES

Izjava o zaštiti podataka – poruke i zahtjevi upućeni EURES ovoj korisničkoj podršci

U ovoj se izjavi o privatnosti navode informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: EURES

Voditelj obrade: Europsko nadzorno tijelo za rad - Odjel za informacije i portal EURES

Poveznica na upis: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Uvod

Ovim se postupkom obrađuju osobni podatci. Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) brine se o zaštiti vaših osobnih podataka i poštovanju vaše privatnosti. Nadzorno tijelo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/17251, koja se primjenjuje na obradu osobnih podataka koju provode institucije i tijela Europske unije. Informacije u ovoj izjavi o zaštiti podataka u skladu su s člancima 15. i 16. te uredbe. Uredba (EU) 2016/679, Opća uredba o zaštiti podataka, primjenjuje se na svaku obradu podataka koju provode organizacije izvan institucija i tijela EU-a.

U ovoj izjavi o privatnosti objašnjava se zbog kojih razloga obrađujemo vaše osobne podatke, kako ih prikupljamo i kako postupamo sa svim prikupljenim osobnim podatcima i jamčimo njihovu zaštitu, na koji se način ti podatci upotrebljavaju i koja su vaša prava u pogledu osobnih podataka. Navode se i podatci za kontakt nadležnog voditelja obrade kojem se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

EURES-ova korisnička podrška pomaže i pruža podršku korisnicima portala EURES. Upite možete poslati telefonom, putem razgovora na internetu ili e-poštom.

Vaši osobni podatci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog sljedećih razloga:

  • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije i
  • vi ste kao ispitanik dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih.

To je u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 od 23. listopada 2018., konkretno člankom 5. stavkom 1.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bismo vam mogli pružiti pomoć, morate navesti određene osobne podatke. Morate navesti svoje ime i prezime, e-adresu, državu boravišta i željeni jezik.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Prikupljeni podatci mogu se u svrhu osiguranja kvalitete pohraniti na razdoblje od najviše dvije godine. Ne možete izravno pristupiti pohranjenim podatcima. Ako želite znati koji su vaši osobni podatci pohranjeni ili ih želite izmijeniti ili izbrisati, obratite se voditelju obrade na sljedeću e-adresu: empl-eures@ec.europa.eu

6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?

U skladu s odredbama članka 6., članka 44. stavka 1. i uvodne izjave 45. Uredbe (EU) 2019/11492, kojima je utvrđeno da „Nadzorno tijelo upravlja Europskim koordinacijskim uredom EURES-a”, upravljanje Europskim koordinacijskim uredom EURES-a Europske mreže službi za zapošljavanje (EURES) preneseno je na Europsko nadzorno tijelo za rad.

Međutim, u skladu s člankom 6. Uredbe 2019/1149, upravljanje IT infrastrukturom portala EURES-a i njezin razvoj te funkcioniranje povezanih IT usluga i dalje osigurava Komisija.

Svi osobni podatci u elektroničkom obliku (e-poruke, dokumenti, baze podataka, učitani skupovi podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezina ugovaratelja koji vodi ovu službu korisničke podrške. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisijini ugovaratelji vezani su posebnom ugovornom odredbom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije te obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz prenošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u državama članicama EU-a (Uredba (EU) 2016/679).

Radi zaštite vaših osobnih podataka Komisija je uvela brojne tehničke i organizacijske mjere. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće radnje za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, sprječavanje rizika od gubitka podataka, izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa te razmatranje rizika obrade podataka i prirode osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podatcima isključivo na ovlaštene osobe kojima su ti podatci opravdano potrebni u izvršavanju ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i kome se oni otkrivaju?

Svi osobni podatci pruženi EURES-ovoj korisničkoj podršci prikupljaju se i dalje obrađuju samo u onoj mjeri koja je potrebna da biste dobili odgovor ili da bi se vaš zahtjev mogao obraditi na drugi način. Kako bi došla do rješenja, korisnička podrška vaš će zahtjev možda trebati proslijediti osoblju organizacija koje sudjeluju u mreži EURES. U slučaju da vaš zahtjev bude proslijeđen, bit ćete o tome obaviješteni.

Ako su podatci pruženi korisničkoj podršci proslijeđeni te se dalje obrađuju u sustavu kojim upravljaju Nacionalni koordinacijski ured EURES-a ili član ili partnerska organizacija EURES-a koji zaprimaju vaš zahtjev, ta organizacija treba jamčiti zaštitu podataka i povjerljivost u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) kao voditelj obrade u skladu s tom uredbom.

Prihvaćanjem ove izjave o zaštiti podataka ispitanik daje privolu, ako je to potrebno za obradu njegova zahtjeva, i za prijenos podataka državama članicama EGP-a i Švicarskoj, koji su povezani s mrežom EURES u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 i Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica i Švicarske konfederacije3.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava u skladu s poglavljem III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, konkretno pravo na pristup svojim osobnim podatcima, njihov ispravak ili brisanje te pravo na ograničenje obrade tih podataka. Kada je to primjenjivo, imate i pravo uložiti prigovor na obradu podataka ili pravo na prenosivost podataka.

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade ili, u slučaju spora, službeniku za zaštitu podataka. Po potrebi se možete obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihove informacije za kontakt navedene su u odjeljku 9. Informacije za kontakt.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u svojem zahtjevu navedite informacije o njima (odnosno referentni broj upisa naveden u odjeljku 10.Gdje se može pronaći više informacija?).

9. Informacije za kontakt

Voditelj obrade

Portalom EURES upravlja Europski koordinacijski ured za EURES, uspostavljen u okviru Europskog nadzornog tijela za rad – Odjela za informacije i portal EURES, koji ima ulogu „voditelja obrade” u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 ili imate bilo kakva pitanja, pritužbe ili druge zahtjeve povezane s podatcima koji se prenose i obrađuju na portalu EURES, obratite se voditelju obrade na sljedeću e-adresu: data-protection@ela.europa.eu

Službenik za zaštitu podataka Nadzornog tijela

Službeniku za zaštitu podataka (data-protection@ela.europa.eu) možete se obratiti u pogledu pitanja povezanih s obradom vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

Imate pravo obratiti se (odnosno podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka (edps@edps.europa.eu) ako smatrate da su obradom vaših osobnih podataka koju je proveo voditelj obrade povrijeđena vaša prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

10. Gdje se može pronaći više informacija?

Službenik za zaštitu podataka Nadzornog tijela objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Nadzorno tijelo, a koji su evidentirani i koji su mu prijavljeni. Registru možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

fusnote

1 Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 45/2001)

2 Uredba (EU) 2019/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad, izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589 i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/344 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku), SL L 186, 11.7.2019., str. 21. – 56.

3 Sporazum o slobodnom kretanju osoba, zračnom i kopnenom prijevozu, javnoj nabavi, znanstvenoj i tehničkoj suradnji, uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti i trgovini poljoprivrednim proizvodima, Službeni list L 114, 30.4.2002.