Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
EURES

Andmekaitseavaldus – EURESe kasutajatoele saadetud teated ja päringud

Selles isikuandmete kaitse avalduses esitatakse teave isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: EURES

Vastutav töötleja: Euroopa Tööjõuamet – teabe ja EURESe üksus

Salvestage link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Sissejuhatus

Selle toiminguga töödeldakse isikuandmeid. Euroopa Tööjõuamet (edaspidi „amet“) on võtnud kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie eraelu puutumatust. Amet kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt määrusele (EL) 2018/17251, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes. Käesolevas andmekaitseavalduses esitatud teave on kooskõlas selle määruse artiklitega 15–16. Muud organisatsioonid kui Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused kohaldavad mis tahes andmete töötlemisel määrust (EL) 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmäärust.

Selles isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse teie isikuandmete töötlemise põhjusi, andmete kogumist, töötlemist ja kaitset, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Selles esitatakse ka vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

2. Miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse?

EURESe portaali kasutajatugi pakub EURESe portaali kasutajatele abi ja tuge. Päringu võib esitada telefoni, veebivestluse või e-postiga.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profiilianalüüsiks.

3. Mis õiguslikel alustel isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel põhjustel:

  • töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsioonile või asutusele antud ametlike volituste teostamiseks ning
  • teie kui andmesubjekt olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

See on kooskõlas 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, eriti selle artikli 5 lõikega 1.

4. Mis isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Abi ja toe saamiseks on teatud isikuandmete esitamine kohustuslik. Teil tuleb esitada oma ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, elukohariik ja eelistatud keel.

5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Kogutud teavet võidakse säilitada kvaliteedi tagamise eesmärgil kuni kaks aastat. Teil ei ole säilitatavatele andmetele vahetut juurdepääsu. Kui soovite teada, mis isikuandmeid teie nimel säilitatakse, või kui soovite neid muuta või kustutada, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga e-posti aadressil: empl-eures@ec.europa.eu

6. Kuidas tagatakse isikuandmete kaitse?

Vastavalt määruse (EL) 2019/11492 artikli 6, artikli 44 lõike 1 ja põhjenduse 45 sätetele, milles sedastatakse, et amet haldab Euroopa Koordinatsiooniametit, on Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) Euroopa Koordinatsiooniamet üle viidud Euroopa Tööjõuametisse.

Kuid määruse 2019/1149 artikli 6 kohaselt jätkab komisjon EURESe portaali IT-taristu ja sellega seotud IT-teenuste toimimise ja arendamise tagamist.

Kõiki elektroonilises vormingus olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmed jne) säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites või kasutajatoe teenust käitava töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad on kohustatud järgima lepingu erisätet, mis käsitleb isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmääruse ülevõtmisest ELi liikmesriikides (määrus (EL) 2016/679).

Komisjon on kehtestanud isikuandmete kaitseks mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad võrguturvet, andmete kaotsimineku riski ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslikud meetmed hõlmavad juurdepääsu piiramist, nii et isikuandmetele saavad juurdepääsu ainult volitatud isikud, kellel on õiguspärane vajadus nendega tutvuda asjaomase töötlustoimingu tegemiseks.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

EURESe kasutajatoele esitatud isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult ulatuses, mida on vaja teile vastamiseks või teie päringu muul viisil käsitlemiseks. Lahenduse pakkumiseks võib kasutajatoel olla vaja edastada teie päring EURESe võrgustikus osalevate organisatsioonide töötajatele. Sellisel juhul teatame, et teie taotlus on edastatud.

Kui kasutajatoele esitatavaid andmeid edastatakse ja töödeldakse süsteemis, mida haldab EURESe riiklik koordinatsioonibüroo või EURESe liikmes- või partnerorganisatsioon, peab see organisatsioon vastutava töötlejana tagama määrusega (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) nõutava andmete kaitse ja konfidentsiaalsuse.

Selle andmekaitseavaldusega nõustudes annab andmesubjekt ühtlasi nõusoleku edastada andmed, kui see on vajalik tema päringu käsitlemiseks, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidele ja Šveitsile, kes on ühinenud EURESe võrgustikuga kooskõlas määrusega (EL) 2016/589 ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppega3.

8. Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Teil on andmesubjektina määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohased eriõigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Asjakohasel juhul on teil ka õigus esitada vastuväiteid töötlemisele või andmete ülekandmise õigus.

Võite oma õigusi kasutada, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on punktis 9 („Kontaktandmed“).

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses ühe või mitme konkreetse töötlemistoiminguga, esitage taotluses nende kirjeldus (st viitenumber, nagu on täpsustatud punktis 10 („Kust saada lisateavet?“).

9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

EURESe portaali haldab Euroopa Tööjõuameti teabe ja EURESe üksuses asutatud Euroopa Koordinatsiooniamet, kes on määruse (EL) 2018/1725 kohane vastutav töötleja.

Kui soovite kasutada oma määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või kui teil on küsimusi, kaebusi või soovite esitada muid taotlusi seoses EURESe portaali edastatud ja seal töödeldavate andmetega, võtke ühendust vastutava töötlejaga e-posti aadressil data-protection@ela.europa.eu.

Ameti andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 alusel, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (data-protection@ela.europa.eu).

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust saada lisateavet?

Ameti andmekaitseametnik avaldab registri, mis sisaldab kõiki ametipoolseid isikuandmete töötlemise toiminguid, mis on dokumenteeritud ja millest teda on teavitatud. Registriga saab tutvuda aadressil https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register.

joonealused märkused

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1149, millega asutatakse Euroopa Tööjõuamet, muudetakse määrusi (EÜ) nr 883/2004, (EL) nr 492/2011 ja (EL) 2016/589 ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/344 (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) ELT L 186, 11.7.2019, lk 21–56.

3 Isikute vaba liikumist, õhu- ja maismaatransporti, riigihankeid, teadus- ja tehnoloogiakoostööd, vastavushindamise vastastikust tunnustamist ja põllumajandustoodetega kauplemist käsitlev kokkulepe, ELT L 114, 30.4.2002.