Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
EURES

Databeskyttelseserklæring — Meddelelser og henvendelser sendt til Eures' helpdesk

Denne databeskyttelseserklæring giver oplysninger om behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Behandling: Eures

Dataansvarlig: Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed — Informations- og Euresenheden

Registreringslink: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

1. Indledning

Denne aktivitet behandler personoplysninger. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed ("myndigheden") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Myndigheden indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/17251, som finder anvendelse på behandling af personoplysninger i EU's institutioner og organer. Oplysningerne i denne databeskyttelseserklæring afgives i henhold til forordningens artikel 15-16. Forordning (EU) 2016/679, den generelle forordning om databeskyttelse, finder anvendelse på enhver behandling af oplysninger foretaget af andre end EU's institutioner og organer.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personligoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Eures' helpdesk yder hjælp og assistance til brugere af Euresportalen. Henvendelser kan fremsendes via telefon, onlinechat eller e-mail.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket juridisk grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi:

  • behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt, og
  • du som registreret har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Dette er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018, særlig artikel 5, stk. 1.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at kunne yde dig hjælp og assistance er det obligatorisk at afgive visse personoplysninger. Du skal afgive fornavn og efternavn, e-mailadresse, bopælsland, foretrukket sprog.

5. Hvor længe beholder vi dine oplysninger?

De indsamlede oplysninger kan opbevares med henblik på kvalitetssikring i en periode på højest to år. Du har ikke direkte adgang til de gemte data. Ønsker du at vide, hvilke personoplysninger, der er gemt om dig, eller ønsker du at ændre eller slette dem, bedes du kontakte den dataansvarlige på følgende e-mailadresse: empl-eures@ec.europa.eu

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

I henhold til bestemmelserne i artikel 6, artikel 44, stk. 1, og betragtning 45 i forordning (EU) nr. 2019/11492 "forvalter myndigheden Eures' Europæiske Koordineringsbureau", og i overensstemmelse hermed er Det Europæiske Koordineringsbureau (ECO) i det europæiske arbejdsformidlingsnet (Eures) blevet overført til Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed.

I henhold til artikel 6 i forordning 2019/1149, vil Kommissionen dog fortsat sikre, at Euresportalens IT-infrastruktur og tilhørende IT-tjenester fungerer og udvikles.

Alle oplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasamlinger osv.) opbevares på Europa-Kommissionens servere eller på servere hos dens kontrahent, som driver denne helpdesktjeneste. Al databehandling foregår i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af gennemførelsen af den generelle forordning om databeskyttelse i EU-medlemsstaterne ("GDPR" forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes målrettede initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data og uautoriseret adgang, der tager højde for risikoen ved behandlingen og arten af de behandlede personoplysninger. Som led i de organisatoriske foranstaltninger begrænses adgangen til personoplysninger til autoriserede personer med et legitimt behov for at kende til disse data til brug for databehandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Alle personoplysninger, der fremsendes til Eures' helpdesk, indsamles og viderebehandles kun i det omfang, dette er strengt nødvendigt for at give dig et svar eller på anden måde behandle din henvendelse. For at finde en løsning kan helpdesken blive nødt til at fremsende din henvendelse til medarbejdere, der arbejder i organisationer, der deltager i Euresnettet. I det tilfælde vil du blive informeret om, at din henvendelse er blevet fremsendt.

Såfremt de oplysninger, der indgives til helpdesken, videresendes til og viderebehandles på et system, der forvaltes af et nationalt Eureskoordineringsbureau eller en Euresmedlems- eller -partnerorganisation, der modtager din henvendelse, skal denne organisation garantere databeskyttelse og fortrolighed som hjemlet i forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) som dataansvarlig i medfør af denne forordning.

Ved at acceptere denne databeskyttelseserklæring giver den registrerede ligeledes sit samtykke til, at oplysningerne — hvis det er nødvendigt for at behandle vedkommendes henvendelse — fremsendes til EØS-medlemsstater og Schweiz, som tilknyttet Euresnettet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/589 og aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Det Schweiziske Forbund3.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, navnlig retten til indsigt i, til at berigtige eller slette dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen eller ret til dataportabilitet.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af en konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du finder deres kontaktoplysninger under punkt 9. Kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, beder vi dig give en beskrivelse (dvs. angive referencenummer som angivet under punkt 10. Hvor finder du mere detaljerede oplysninger?) i din henvendelse.

9. Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige

Euresportalen forvaltes af Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau, der er oprettet under Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed — Informations- og Euresenheden, som er "dataansvarlig", jf. forordning (EU) 2018/1725.

Hvis du vil benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, eller i tilfælde af spørgsmål, klager eller andre henvendelser om de oplysninger, der fremsendes til og behandles på Euresportalen, bedes du kontakte den dataansvarlige på følgende e-mailadresse: data-protection@ela.europa.eu

Myndighedens databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige (data-protection@ela.europa.eu) om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Hvor finder du mere detaljerede oplysninger?

Myndighedens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de sager vedrørende myndighedens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

fodnoter

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001)

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 af 20. juni 2019 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/344 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) EFT L 186 af 11.7.2019, s. 21-56

3 Aftale om fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter, EF-Tidende nr. L 114 af 30. april 2002.